A Kategorija - Test 10

Pitanje Bodova
1. Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
(Заокружити три тачна одговора)
а) Кретање возила тркачком стазом.
б) Кретање возила улицом.
в) Кретање трактора њивом.
г) Кретање возила површинама намењеним за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио.
д) Кретање пешака тротоаром.
e) Кретање запрежног возила земљаним путем.
0/1
OBS - 10
2. Средња (просечна) брзина кретања возила на деоници дужине 300 km, коју возило пређе за 2 сата, је:
а) 100 km/h,
б) 120 km/h,
в) 150 km/h,
г) 200 km/h.
0/1
OBS - 50
3. Моторно возило, са електричним погоном, је тешки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h,
б) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW,
в) има најмање три точка,
г) има три точка, симетрично распоређених у односу на средњу подужну раван возила,
д) радна запремина мотора прелази 50 cm3,
e) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW.
0/1
OBS - 90
4. Прикључно возило је приказано на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 130
5. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) се креће возилом брзином која је од 51 km/h до 70 km/h већа од дозвољене на путу у насељу,
б) управља возилом под дејством алкохола,
в) управља возилом за које је при контроли саобраћаја утврђено да је технички неисправно због неисправности уређаја за управљање или уређаја за заустављање,
г) одбије да се подвргне испитивању, односно стручном прегледу.
0/2
PM - 1
6. Возачу возила које је искључено из саобраћаја ће бити враћене одузете регистарске таблице:
а) након 24 часа од момента искључења возила из саобраћаја,
б) када се утврди да су престали разлози због којих је возило искључено,
в) након 24 часа, а најкасније у року од три дана, од момента искључења возила из саобраћаја.
0/2
PM - 52
7. Возач који на мопеду превози дете млађе од 12 година, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 40
8. Власник регистрованог возила за које није поднет захтев за издавање нове регистрационе налепнице, који у прописаном року не врати регистарске таблице органу који је исте издао, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 105
9. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 110 km/h, заштитна мера забране управљања моторним возилом Вам се:
а) изриче,
б) не изриче.
0/2
PNP - 163
10. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) знацима овлашћеног лица,
в) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза.
0/2
PS - 22
11. У ситуацији приказаној на слици возач, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту,дужан је да:
а) постепено помера возило, у циљу уочавања његовог возила од осталих учесника у саобраћају и да заузме положај тела на седишту који му омогућава потребну прегледност,
б) то изведе уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које му даје одговарајуће знакове,
в) то изведе уз помоћ лица које се налази у возилу и има бољу прегледност.
0/2
PS - 75
12. У ситуацији приказаној на слици предност има:
а) возач возила означеног бројем 1,
б) возач возила означеног бројем 2,
в) возач возила које се налази у колони у којој се возила крећу мањом брзином.
0/2
PS - 119
13. У ситуацији приказаној на слици извођење радње полукружно окретање:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено.
0/2
PS - 159
14. У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:
а) дужан је да Вас пропусти променом саобраћајне траке,
б) није дужан да мења саобраћајну траку, јер га можете претећи са десне стране,
в) није дужан да мења саобраћајну траку, уколико се креће највећом дозвољеном брзином на том делу пута.
0/3
PS - 203
15. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење возила:
(Заокружити два тачна одговора)
а) за јавни превоз путника, на путу у насељу,
б) које се приближава пешачком прелазу или га прелази,
в) које се зауставило или се зауставља ради пропуштања пешака на пешачком прелазу,
г) које се приближава паркиралишту.
0/3
PS - 244
16. На раскрсници са кружним током саобраћаја:
а) није дозвољено претицање другог возила,
б) дозвољено је претицање другог возила,
в) дозвољено је претицање само бицикла, мопеда и мотоцикла.
0/3
PS - 284
17. Након саобраћајних знакова приказаних на слици, возач мопеда, односно мотоцикла, дужан је да се креће брзином која није већа од:
а) 40 km/h,
б) 60 km/h,
в) 50 km/h.
0/3
PS - 379
18. У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:
а) Вам је дозвољено да извршите скретање удесно,
б) Вам није дозвољено да извршите скретање удесно.
0/2
PS - 419
19. Возач не сме да заустави или паркира возило:
а) на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза као и на удаљености мањој од 10 m од прелаза,
б) на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза као и на удаљености мањој од 5 m од прелаза,
в) само на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза.
0/2
PS - 460
20. Изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или другу мрежу комуналних служби, возачу возила којим се обавља ауто такси превоз путника:
а) дозвољено је заустављање или паркирање возила,
б) није дозвољено заустављање или паркирање возила,
в) дозвољено је само заустављање возила, и то за време потребно за улазак, односно излазак путника.
0/2
PS - 500
21. Пре него што напусти паркирано возило, возач мора да:
а) укључи све показиваче правца,
б) предузме потребне мере којима се спречава да се возило само покрене са места на коме је паркирано,
в) постави сигурносни троугао иза паркираног возила на путу.
0/2
PS - 559
22. Возач којем је дозвољен пролаз према светлосном саобраћајном знаку, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:
а) дужан је да звучним знаком упозори пешака,
б) дужан је да пропусти пешака,
в) није дужан да пропусти пешака.
0/2
PS - 645
23. На аутопуту:
а) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако постоји могућност проласка у коловозну траку за супротни смер,
б) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом,
в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако постоји могућност проласка у коловозну траку за супротни смер и ако се може извршити без маневрисања.
0/2
PS - 696
24. Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила са првенством пролаза:
а) могу бити уграђени и постављени на возилима уз добијање дозволе од надлежног државног органа,
б) могу бити уграђени и постављени на возилима, уз добијање дозволе од надлежног државног органа, а која су након уградње тих уређаја испитана од стране овлашћене организације,
в) могу бити уграђени и постављени само на возилима надлежних државних органа.
0/2
PS - 736
25. Испуштање, односно одлагање материје и отпада, којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака или загађује животна средина:
а) је дозвољено само на путевима ван насељеног места,
б) није дозвољено,
в) није дозвољено само на делу пута на којем постoји саобраћајни знак којим је забрањен саобраћај возила која превозе материје које могу изазвати загађење животне средине.
0/2
PS - 797
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) приближавање сужењу коловоза које може да представља извесну опасност,
б) место где се због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку,
в) место на коме се изводе радови на путу.
0/3
SS - 41
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута којим се морају кретати теретна возила,
б) пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.
0/3
SS - 81
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
б) близину места на коме се бициклисти често прикључују на пут или га прелазе,
в) пут којим се морају кретати бицикли, а по коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.
0/3
SS - 121
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) гаражу са паркинг местима,
б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
в) паркиралиште где возило може да се паркира и да се путовање настави неким другим транспортним средством, које може бити приказано симболом.
0/2
SS - 161
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место од којег почиње зона школе,
б) близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.),
в) место у чијој се близини налази школа и пешачки прелаз који деца често користе.
0/2
SS - 201
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
б) међусобни положај и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају,
в) потврду правца кретања после проласка раскрснице.
0/2
SS - 241
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:
а) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза,
б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза,
в) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза.
0/2
SS - 281
33. У ситуацији приказаној на слици, саобраћајна трака са изменљивим смером кретања на којој је саобраћај регулисан семафорима је означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3.
0/2
SS - 321
34. Натпис приказан на слици означава:
а) додатно обавештење возачу на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
б) додатно обавештење возачу на пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера,
в) додатно обавештење возачу на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази.
0/2
SS - 361
35. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава да Вам је:
а) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло,
б) дозвољен пролаз уз обавезу да се крећете уз повећану опрезност,
в) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.
0/3
SS - 401
36. Светлосна ознака на путу ван насељених места приказана на слици представља:
а) смероказ за означавање десне ивице коловоза,
б) смероказ за обележавање леве ивице коловоза,
в) значку за обележавање ивице коловоза.
0/2
SS - 441
37. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:
а) да је потребно да успорите кретање,
б) да Вам је забрањен пролаз,
в) да Вам је забрањен пролаз док је проходна саобраћајна трака заузета возилима из супротног смера.
0/2
SS - 481
38. Светлосни знак на возилу полиције, приказан на слици, означава:
а) да сте дужни да успорите кретање само у случају ако сте прекорачили дозвољену брзину,
б) препоруку за безбедно кретање,
в) да сте дужни да успорите кретање, односно да се крећете брзином којом се креће полицијско возило док даје тај знак.
0/3
SS - 521
39. Када учествује у саобраћају на путу, не сме да има алкохола у организму возач:
(Заокружити два тачна одговора)
а) возила којим се превозе опасне материје,
б) возила којим се врши ванредни превоз,
в) возила којим се врши пробна вожња,
г) мотокултиватора.
0/3
VZC - 91
40. У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако:
(Заокружити два тачна одговора)
а) су означена као возила од историјског значаја (олдтајмери),
б) се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована,
в) се крећу ради спровођења прописаног царинског поступка,
г) нису првенствено намењена за учествовање у саобраћају на путу.
0/2
VZL - 5
41. Радно кочење возила за превоз путника, теретних возила, мопеда, мотоцикала, трицикала, четвороцикала и прикључних возила, осим трактора, радних машина и прикључних возила за трактор, мора дејствовати:
а) само на точкове гоњене осовине,
б) најмање на точкове погонске осовине,
в) на све точкове.
0/2
VZL - 71
42. Стоп светло не морају имати моторна возила која на равном путу не могу развити брзину кретања већу од:
а) 25 km/h,
б) 30 km/h,
в) 45 km/h.
0/2
VZL - 135
43. Уградња контролне плаве лампе за контролу укључености дугих светала на мотоциклима је:
а) обавезна,
б) обавезна, осим на мотоциклима чија радна запремина мотора не прелази 50 cm3,
в) обавезна само на мотоциклима који су први пут регистровани у Републици Србији након 1. jула 2011. године.
0/2
VZL - 147
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se