A Kategorija - Test 12

Pitanje Bodova
1. Возач је:
а) лице које на путу управља возилом,
б) свако лице које има возачку дозволу,
в) лице које по путу сопственом снагом гура или вуче возило.
0/1
OBS - 12
2. Збир масе возила и носивости возила је:
а) највећа дозвољена укупна маса возила,
б) укупна маса возила,
в) осовинско оптерећење возила,
г) највећа дозвољена маса возила.
0/1
OBS - 52
3. Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је највећа ефективна снага 5 kW, је:
а) мотоцикл,
б) мопед,
в) тешки трицикл,
г) лаки трицикл.
0/1
OBS - 92
4. Прикључак за извођење радова је приказан на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 132
5. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) прекорачи дневно време управљања,
б) се насилнички понаша у саобраћају (насилничка вожња),
в) се креће брзином која је већа за више од 70 km/h од дозвољене на путу ван насеља,
г) прекорачи недељно време управљања.
0/2
PM - 3
6. Возачу возила које је паркирано или заустављено супротно прописима биће:
а) одмах уручено решење о уклањању возила,
б) наређено да одмах уклони возило, под претњом принудног извршења,
в) наређено да уклони возило у року који не може бити дужи од 15 минута, под претњом принудног извршења.
0/2
PM - 55
7. Возач који се у зони школе у насељу, у 11:00 часова креће брзином од 85 km/h, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара.
0/2
PNP - 42
8. Власник возила којим је учињен прекршај у случају када возач који је управљао возилом приликом извршења прекршаја није идентификован:
а) одговоран је што је омогућио да се његовим возилом учини прекршај,
б) није одговоран што је његовим возилом учињен прекршај,
в) одговоран је за прекршај који је тим возилом учињен.
0/2
PNP - 107
9. Возачу који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина више од 0,30 mg/ml до 0,50 mg/ml, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 165
10. У ситуацији приказаној на слици:
а) морате се зауставити испред линије заустављања,
б) не морате стати испред линије заустављања, јер Вам је знаком овлашћеног лица дозвољен пролаз,
в) поступићете по правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза, јер је знак овлашћеног лица у супротности са значењем линије заустављања.
0/2
PS - 24
11. У ситуацији приказаној на слици:
а) из дворишта у саобраћај морате се укључити уз помоћ лица које ће Вас са погодног места ван возила обавестити о тренутку када се могу безбедно укључити,
б) из дворишта у саобраћај можете се укључити уз помоћ саобраћајног огледала јер Вам оно обезбеђује потребну прегледност за безбедно укључење,
в) безбедно укључивање из дворишта у саобраћај мора Вам обезбедити лице које се налази у возилу и има бољу прегледност.
0/2
PS - 77
12. У ситуацији приказаној на слици прописно се креће возило означено бројем:
а) 1 и 2,
б) 2 и 3,
в) 1.
0/2
PS - 121
13. У ситуацији приказаној на слици:
а) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера,
б) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања,
в) није дозвољено вршити полукружно окретање.
0/2
PS - 161
14. У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:
а) заузео је прописан положај уз десну ивицу коловоза,
б) може да се креће и уз разделну линију,
в) дужан је да на безбедан начин помери возило преко десне ивичне линије и тиме омогући претицање.
0/3
PS - 205
15. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(Заокружити два тачна одговора)
а) на прелазу пута преко железничке или трамвајске пруге,
б) у подвожњаку и на надвожњаку,
в) на раскрсници када се креће путем са правом првенства пролаза,
г) колоне возила под пратњом.
0/3
PS - 246
16. На раскрсници, на путу са првенством пролаза, претицање возила које скреће улево:
а) дозвољено је са леве стране,
б) дозвољено је са десне стране,
в) није дозвољено.
0/3
PS - 286
17. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:
а) 80 km/h,
б) 60 km/h,
в) 50 km/h.
0/3
PS - 381
18. Возач који жели да прође кроз раскрсницу, када му је семафором то дозвољено:
а) мора возилом да уђе у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега,
б) може возилом ући у раскрсницу и због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу, ако је пешацима семафором забрањен пролаз,
в) не сме возилом да уђе у раскрсницу, ако ће због густине саобраћаја стати у раскрсници или на пешачком прелазу и тиме ометати или онемогућити саобраћај возила, односно пешака.
0/2
PS - 421
19. Возач не сме да заустави или паркира возило:
а) на прелазу пута преко железничке пруге као и на удаљености мањој од 5 m од прелаза,
б) на прелазу пута преко железничке пруге као и на удаљености мањој од 10 m од прелаза,
в) само на прелазу пута преко железничке пруге.
0/2
PS - 462
20. У ситуацији приказаној на слици, возачу плавог возила:
а) паркирање или заустављање је дозвољено,
б) паркирање или заустављање није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање.
0/2
PS - 502
21. Моторним возилом није дозвољено да се вуче:
(Заокружити три тачна одговора)
а) мопед,
б) путничко возило,
в) мотоцикл,
г) теретно возило,
д) лаки и тешки трицикл,
e) лаки и тешки четвороцикл.
0/2
PS - 580
22. Возач који скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз, на који су ступили пешаци који прелазе преко коловоза бочног пута:
а) дужан је да пропусти пешаке који су већ ступили на коловоз,
б) дужан је да звучним знаком упозори пешаке јер не прелазе коловоз на обележеном пешачком прелазу,
в) није дужан да пропусти пешаке који су већ ступили на коловоз.
0/2
PS - 647
23. У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:
а) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се тиме не угрожавају други учесници у саобраћају,
б) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом,
в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се може извршити без маневрисања и ако се тиме не угрожавају други учесници у саобраћају.
0/2
PS - 698
24. Возила са првенством пролаза имају првенство пролаза у односу на сва друга возила, осим у односу на возила под пратњом, на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан:
(Заокружити два тачна одговора)
а) светлосним саобраћајним знаковима,
б) саобраћајним знаковима, односно ознакама на коловозу,
в) знаковима полицијског службеника,
г) правилима саобраћаја.
0/2
PS - 738
25. Саобраћајни знакови:
а) морају бити изведени тако да се садржај њихових порука не може мењати,
б) могу бити изведени тако да се садржај њихових порука може мењати делимично или у целини, при чему измењени изглед и садржај мора одговарати прописаном саобраћајном знаку,
в) морају бити изведени тако да се садржај њихових порука може мењати делимично или у целини.
0/2
SS - 2
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину раскрснице или обележеног пешачког прелаза на коме је саобраћај регулисан помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова,
б) близину прелаза пута преко железничке пруге у истом нивоу на коме је саобраћај регулисан помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова,
в) близину места на коме се приступ возила регулише помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова.
0/3
SS - 43
27. Изричита наредба дата знаком изричитих наредби постављеним на путу важи:
а) до прве наредне раскрснице, односно до места где је постављен знак обавештења о престанку те изричите наредбе,
б) 250 m од места на коме је постављен тај знак,
в) до места где је постављен знак обавештења о престанку те изричите наредбе, без обзира да ли до тог места постоји раскрсница.
0/3
SS - 83
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут са једносмерним саобраћајем,
б) приближавање опасној кривини на десно,
в) смер којим се возила морају кретати.
0/3
SS - 123
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину болнице и упозорење возачу да својим возилом не ствара сувишну буку,
б) близину места или место на коме се налази станица за прву помоћ,
в) близину места или место на коме се налази здравствена установа у којој се врше здравствени прегледи возача.
0/2
SS - 163
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) назив путног објекта од посебног значаја и растојање од саобраћајног знака до објекта,
б) место изласка са пута до вишенаменског објекта,
в) наилазак на вишенаменски објекат на путу чији се садржај означава пиктограмима.
0/2
SS - 203
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) правац кретања до насељеног места исписаног на знаку,
б) место на коме се завршава аутопут,
в) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају.
0/2
SS - 243
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограничење брзине“, означава:
а) да изричита наредба дата знаком важи када је снег на коловозу,
б) да изричита наредба дата знаком важи када пада снег,
в) да изричита наредба дата знаком важи када пада снег или киша.
0/2
SS - 283
33. У ситуацији приказаној на слици линија која означава ивицу возне површине коловоза је означена бројевима:
а) 1 и 4,
б) 2 и 3,
в) 1 и 3,
г) 1 и 2.
0/2
SS - 323
34. Натпис приказан на слици („Пиктограм колица за лица са инвалидитетом“) означава:
а) непосредну близину пешачког прелаза у зони установе у којој бораве лица са инвалидитетом,
б) да је паркинг место на коме је натпис обележен намењен искључиво за паркирање возила лица са инвалидитетом,
в) простор намењен за кретање лица са инвалидитетом у инвалидским колицима.
0/2
SS - 363
35. Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло који даје семафор има значење:
а) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) забрањен пролаз.
0/3
SS - 403
36. Светлосна ознака на путу изведена у облику табле обојене наизменично пољима црне и жуте боје је:
а) смероказ,
б) значка за обележавање ивице коловоза,
в) табла за означавање врха разделног острва.
0/2
SS - 443
37. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:
а) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза,
б) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити, а за пешаке - значи забрану да прелазе коловоз,
в) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају смањити брзину кретања.
0/3
SS - 483
38. Светлосни знак на возилу полиције, приказан на слици, означава:
а) да сте дужни да се крећете за полицијским возилом, само ако сте при свом кретању учинили прекршај,
б) да сте дужни да се крећете за полицијским возилом док даје тај знак,
в) препоруку за безбедно кретање.
0/3
SS - 523
39. Возач возила категорије А1, када управља возилом у саобраћају на путу:
а) не сме да има алкохола у крви,
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
0/3
VZC - 93
40. Регистрациона налепница се издаје са роком важења од:
а) једне године,
б) 6 месеци,
в) 15 дана.
0/2
VZL - 7
41. Радно кочење мопеда, мотоцикала, трицикала и четвороцикала, мора дејствовати:
а) само на точкове гоњене осовине,
б) најмање на точкове погонске осовине,
в) на све точкове.
0/2
VZL - 73
42. На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији пре 1. јула 2011. године контрола укључености показивача праваца, мора бити обезбеђена:
а) само помоћу звучне контролне направе,
б) помоћу оптичке и звучне контролне направе,
в) помоћу оптичке или звучне контролне направе.
0/2
VZL - 137
43. Учешће у саобраћају возила на којем је извршено уклањање катализатора, уграђеног од стране произвођача возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено само када онемогућава правилан рад мотора.
0/2
VZL - 152
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se