A Kategorija - Test 15

Pitanje Bodova
1. Пешак је приказан на сликама број:
(Заокружити два тачна одговора)
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 15
2. Највећа маса оптерећеног возила, односно скупа возила, коју је надлежни државни орган прописао као највећу дозвољену је:
а) највећа дозвољена укупна маса возила,
б) осовинско оптерећење возила,
в) највећа дозвољена маса возила,
г) укупна маса скупа возила.
0/1
OBS - 55
3. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је лаки четвороцикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има четири точка и његова маса не прелази 350 kg,
г) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3,
д) његова највећа ефективна снага прелази 4 kW.
0/1
OBS - 95
4. Бициклистичка трака је:
а) пут намењен искључиво за кретање бицикала,
б) пут намењен искључиво за кретање бицикала и мопеда,
в) саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај бицикала, мопеда и лаких трицикала.
0/2
OBS - 135
5. Ради утврђивања присуства алкохола у организму возач по налогу овлашћеног лица:
а) је дужан да поступи без одлагања и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.),
б) није дужан да омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.), у случају да захтева да се изврши анализа крви, односно крви и урина у одговарајућој установи,
в) није дужан да омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.), уколико прекине са управљањем моторним возилом.
0/2
PM - 8
6. Ако возач, у року одређеним решењем, не уклони возило које је паркирао или зауставио, супротно прописима:
а) возило ће бити уклоњено на за то одређено место, о трошку возача или власника, односно корисника возила,
б) возило ће бити уклоњено на за то одређено место, о трошку органа који је наредио уклањање,
в) биће онемогућено померање возила док возач не плати новчану казну која је прописана за овај прекршај.
0/2
PM - 58
7. Возач који у исто време користи две возачке дозволе издате од стране две државе, казниће се:
а) новчаном казном од 10.000 динара,
б) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 45
8. Возач који за време вожње користи мобилни телефон на непрописан начин, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 111
9. Возачу који прође светлосни саобраћајни знак када му је тим знаком забрањен пролаз, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 168
10. Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја и које може да уклони:
а) није дужан да уклони, јер не потичу са његовог возила,
б) дужан је да уклони са пута, ако тиме не омета безбедност саобраћаја,
в) није дужан да уклони, али мора да обавести полицију или предузеће које се стара о одржавању пута.
0/2
PS - 27
11. У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:
а) 1, јер се креће уз ивичну линију,
б) 2, јер се креће уз разделну линију,
в) 1 и 2, јер се крећу десном саобраћајном траком у смеру кретања.
0/2
PS - 80
12. У ситуацији приказаној на слици скретање удесно је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
0/2
PS - 124
13. У ситуацији приказаној на слици:
а) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања,
б) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера,
в) није дозвољено вршити полукружно окретање.
0/2
PS - 164
14. У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:
а) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута,
б) не сме повећавати брзину кретања свог возила,
в) дужан је да успори кретање возила.
0/3
PS - 208
15. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/3
PS - 249
16. У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу црвеног возила:
а) дозвољено је претицање и то са леве стране,
б) није дозвољено претицање,
в) дозвољено је претицање и то са десне стране.
0/3
PS - 289
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите теретно возило, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на теретно возило,
в) дужни сте да пропустите оба возила,
г) имате предност у односу на оба возила.
0/2
PS - 384
18. У ситуацији када се крећете путем са првенством пролаза, а возила у раскрсници испред Вас се не крећу:
а) можете возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја,
б) не смете возилом ући у раскрсницу, јер ћете због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу или у раскрсници и тиме ћете ометати саобраћај пешака или возила,
в) можете возилом ући у раскрсницу, јер се крећете путем са првенством пролаза, при чему се не смете зауставити на пешачком прелазу.
0/2
PS - 424
19. Возач не сме да заустави или паркира возило:
а) само на раскрсници,
б) на раскрсници као и на удаљености мањој од 10 m од најближе ивице попречног коловоза,
в) на раскрсници као и на удаљености мањој од 5 m од најближе ивице попречног коловоза.
0/2
PS - 465
20. На тротоару, заустављање или паркирање возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено ако остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 m, који није уз ивицу коловоза.
0/2
PS - 505
21. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, морају бити укључена:
а) светла за маглу,
б) кратка, односно дневна светла,
в) дуга светла,
г) светла за осветљавање места где се изводе радови.
0/2
PS - 605
22. Возач који скреће на бочни пут када му је светлосним саобраћајним знаком дозвољен пролаз и наилази на пешачки прелаз на улазу на бочни пут, преко кога прелази дете:
а) дужан је да звучним знаком упозори дете,
б) дужан је да заустави возило и да пропусти дете,
в) није дужан да пропусти дете.
0/2
PS - 650
23. У ситуацији приказаној на слици на аутопуту:
а) је дозвољено да се врши кретање уназад,
б) није дозвољено да се врши кретање уназад,
в) је дозвољено да се врши кретање уназад јер се врши зауставном траком и на краткој деоници пута.
0/2
PS - 701
24. У ситуацији приказаној на слици:
а) возило полиције има првенство пролаза,
б) првенство пролаза је регулисано саобраћајним знаковима.
0/2
PS - 741
25. Саобраћајни знакови се постављају са:
(Заокружити два тачна одговора)
а) десне стране пута,
б) десне или леве стране пута,
в) десне стране пута, а ако прети опасност да учесници у саобраћају неће правовремено уочити саобраћајни знак, он се поставља и на левој страни пута,
г) леве стране пута.
0/2
SS - 5
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу са десне стране,
б) део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања,
в) близину дела пута на коме често дува јак бочни ветар.
0/3
SS - 46
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме је забрањено полукружно окретање,
б) смер којим се возила морају кретати,
в) раскрсницу на којој је скретање улево забрањено.
0/3
SS - 86
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) страну пута на којој је забрањено је паркирање, а дозвољено заустављање,
б) страну пута на којој је забрањено заустављање и паркирање возила,
в) део пута на којем је забрањено заустављање и паркирање возила.
0/3
SS - 126
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места или место на коме се налази бензинска станица,
б) близину места или место на коме се налази телефонска говорница,
в) близину места или место у коме се могу добити туристичке информације.
0/2
SS - 166
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) смер кретања до путног објекта од посебног значаја,
б) место изласка са пута до вишенаменског објекта,
в) наилазак на вишенаменски објекат на путу чији се садржај означава пиктограмима.
0/2
SS - 206
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) обавештење возачима о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног места исписаног на знаку и поставља се изнад саобраћајне траке,
б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
в) обавештење о називу петље на коју се наилази.
0/2
SS - 246
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:
а) пружање пута са првенством пролаза,
б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
в) смер којим се возила морају кретати.
0/2
SS - 286
33. Испрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Укрштање са путем са првенством пролаза”, означава:
а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
б) место на коловозу на коме је возач дужан да уступи првенство возилима која се крећу путем на који наилази и да, по потреби, заустави возило пре линије заустављања,
в) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило само ако је испред те линије, на коловозу обележен и натпис у облику наведеног саобраћајног знака.
0/2
SS - 326
34. Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:
а) место резервисано за паркирање такси возила и заустављање осталих возила,
б) место резервисано за паркирање возила јавног градског превоза путника,
в) место резервисано за такси возила.
0/2
SS - 366
35. У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање:
а) само право,
б) само лево,
в) право и лево,
г) у свим смеровима.
0/3
SS - 406
36. Који саобраћајни знак, од знакова приказаних на слици, се поставља на врх табле за означавање врха разделног острва:
(Заокружити два тачна одговора)
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
SS - 446
37. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да се зауставите,
б) можете наставити кретање,
в) дужни сте да кретање наставите смањеном брзином.
0/3
SS - 486
38. Возачу којем је одлуком надлежног органа забрањено управљање моторним возилом:
а) дозвољено је управљање моторним возилом, односно скупом возила, само на локалним путевима,
б) дозвољено је управљање само моторним возилима чија највећа конструктивна брзина није већа од 45 km/h,
в) није дозвољено управљање моторним возилом, односно скупом возила,
г) дозвољено је управљање само скупом возила.
0/2
VZC - 13
39. Кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита:
а) не сме да има алкохола у крви,
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
0/3
VZC - 96
40. За време управљања возилом возач код себе:
а) не мора имати саобраћајну дозволу, ако је возило означено регистрационом налепницом, којој није истекао рок важења,
б) мора имати саобраћајну дозволу,
в) не мора имати саобраћајну дозволу, ако поседује полису обавезног осигурања од аутоодговорности.
0/2
VZL - 12
41. Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на задњој страни моторног и прикључног возила не могу бити изведени тако да дају светлост:
а) беле боје видљиву са задње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу,
б) жуте боје видљиву са задње стране возила,
в) црвене боје видљиву са задње стране возила.
0/2
VZL - 76
42. Уградња контролне плаве лампе за контролу укључености дугих светала на мотоциклима је:
а) обавезна,
б) обавезна, осим на мотоциклима чија радна запремина мотора не прелази 50 cm3,
в) обавезна само на мотоциклима који су први пут регистровани у Републици Србији након 1. jула 2011. године.
0/2
VZL - 147
43. Опрема за пружање прве помоћи величине „А“ мора постојати у:
а) мотоциклима и четвороциклима,
б) мотоциклима, тешким трициклима и тешким четвороциклима,
в) мопедима, мотоциклима, трициклима и четвороциклима.
0/2
VZL - 173
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se