A Kategorija - Test 17

Pitanje Bodova
1. Прекид кретања возила од два минута, при чему возач није напустио возило је:
а) паркирање,
б) мимоилажење,
в) заустављање.
0/1
OBS - 17
2. Део укупне масе возила у хоризонталном положају којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила је:
а) маса возила,
б) осовинско оптерећење,
в) носивост возила,
г) највећа дозвољена маса возила.
0/1
OBS - 57
3. Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има четири точка, масу 300 kg и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је радна запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 5 kW, је:
а) мотоцикл,
б) мопед,
в) лаки четвороцикл,
г) тешки четвороцикл.
0/1
OBS - 97
4. Која од набројаних површина је пут?
(Заокружити два тачна одговора)
а) Улица.
б) Полигон за пробне вожње или спортске приредбе.
в) Пешачка стаза.
г) Саобраћајна површина намењена за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио.
д) Спортски терен на којем се паркирају возила.
0/2
OBS - 137
5. Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку:
а) ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.),
б) и без извршеног испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.),
в) у року од 24 сата након извршеног испитивања.
0/2
PM - 10
6. Одговорност за штете настале од започињања уклањања до преузимања возила сноси:
а) орган који је наредио уклањање,
б) возач, власник, односно корисник возила,
в) правно лице, односно предузетник, којем је поверено уклањање возила.
0/2
PM - 60
7. Возач који управља возилом под дејством психоактивне супстанце, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 8 казнених поена,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 47
8. Возач који се креће саобраћајном траком којом није дозвољено кретање оне врсте возила којим управља, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
0/2
PNP - 115
9. Возачу који не пропусти возило које се креће по путу на који улази након што прође додатни светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 170
10. Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који:
(Заокружити два тачна одговора)
а) се налазе на коловозу,
б) се налазе на тротоару или се крећу тротоаром,
в) се крећу пешачком стазом,
г) ступају на коловоз или исказују намеру да ће ступити на коловоз.
0/2
PS - 29
11. У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, правилно се креће возило означено бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
0/2
PS - 82
12. Возач возила који на путу са једносмерним саобраћајем скреће улево дужан је да скретање изврши:
а) крећући се крајњом левом саобраћајном траком која се протеже уз леву ивицу пута, ако саобраћајном сигнализацијом није друкчије одређено,
б) крећући се било којом саобраћајном траком, при чему мора пропустити возила која се крећу саобраћајном траком уз леву ивицу пута,
в) крећући се саобраћајном траком која му омогућава најлакше извођење радње скретања.
0/2
PS - 126
13. У подвожњаку, у ситуацији приказаној на слици:
а) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера,
б) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања,
в) није дозвољено вршити полукружно окретање.
0/2
PS - 166
14. Претицање возач сме да врши само:
(Заокружити два тачна одговора)
а) када на путу има довољно простора за безбедно претицање и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера,
б) ако је растојање од возила које се претиче веће од 0,5 m,
в) ако тиме не угрожава друге учеснике у саобраћају,
г) ако на коловозу нема поледице или снега.
0/3
PS - 210
15. У ситуацији приказаној на слици, претицање колоне возила под пратњом:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено,
в) Вам је дозвољено само уз употребу светлосног знака упозорења.
0/3
PS - 251
16. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено.
0/3
PS - 291
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на возило из супротног смера,
б) дужни сте да пропустите оба возила,
в) дужни сте да пропустите возило из супротног смера, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
г) имате предност у односу на оба возила.
0/2
PS - 386
18. У ситуацији приказаној на слици, када се возила испред њега не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:
а) мора возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега,
б) не сме возилом ући у раскрсницу, јер ће због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу или у раскрсници и тиме ће ометати саобраћај возила, односно пешака,
в) може возилом ући и стати у раскрсници, јер се креће путем са првенством пролаза.
0/2
PS - 426
19. Возач не сме да заустави или паркира возило:
(Заокружити два тачна одговора)
а) у тунелу,
б) на успону,
в) на путу ван насеља,
г) у подвожњаку.
0/2
PS - 467
20. У ситуацији приказаној на слици паркирање возила на тротоару:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено уколико је остављен слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 m, који није уз ивицу коловоза.
0/2
PS - 507
21. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(Заокружити два тачна одговора)
а) на одстојању мањем од 250 m од возила које му долази у сусрет,
б) у тунелу,
в) на путу осветљеном уличном расветом,
г) на путу у насељу.
0/2
PS - 607
22. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите пешака,
б) нисте дужни да пропустите пешака,
в) дужни сте да звучним знаком упозорите пешака.
0/2
PS - 652
23. У ситуацији приказаној на слици на мотопуту:
а) је дозвољено да се врши кретање уназад,
б) није дозвољено да се врши кретање уназад,
в) је дозвољено да се врши кретање уназад јер се врши на краткој деоници пута и тиме не угрожавају остали учесници у саобраћају.
0/2
PS - 703
24. На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, се не примењују одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(Заокружити два тачна одговора)
а) пропуштању пешака,
б) забрани пресецања колоне пешака,
в) употреби светала,
г) поступању по светлосним саобраћајним знаковима.
0/2
PS - 743
25. Постављање табли, знакова, светала, стубова или других сличних предмета којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне сигнализације, учесницима у саобраћају:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено, само у случају када значење саобраћајне сигнализације не одговара саобраћајној ситуацији,
в) је дозвољено када је надлежни орган локалне самоуправе издао одобрење за постављање таквих предмета.
0/2
SS - 7
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме се изводе радови на путу,
б) близину дела пута или места на путу на коме учесницима у саобраћају прети опасност за коју није предвиђен посебан знак опасности,
в) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази.
0/3
SS - 48
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут којим се морају кретати бицикли, а по коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
в) место одакле престаје да важи забрана саобраћаја за бицикле.
0/3
SS - 88
28. Саобраћајни знак који означава место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу на путу на који он наилази, је:
а) знак под словом а,
б) знак под словом б,
в) знак под словом в.
0/3
SS - 128
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места или место на коме се налази хотел односно мотел,
б) близину места или место на којем су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
в) близину места или место на коме се налази терен за камповање.
0/2
SS - 168
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) завршетак пешачке зоне,
б) завршетак зоне школе,
в) место где се завршава зона успореног саобраћаја.
0/2
SS - 208
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) обавештење возачима о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног места исписаног на знаку и поставља се изнад саобраћајне траке,
б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
в) обавештење о називу петље на коју се наилази.
0/2
SS - 248
32. Допунска табла која садржи текстуалну поруку, као у ситуацији на слици:
а) речима ближе одређује значење саобраћајног знака,
б) речима даје обавештење које није у вези са значењем саобраћајног знака,
в) речима ставља до знања забране, ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати.
0/2
SS - 288
33. Саобраћајна трака означена са разделним удвојеним испрекиданим линијама означава:
(Заокружити два тачна одговора)
а) да је она намењена само за претицање возила,
б) да се на њој одвија саобраћај са изменљивим смером кретања,
в) да је на њој саобраћај регулисан семафорима, постављеним изнад саобраћајне траке,
г) да је на њој саобраћај регулисан правилима саобраћаја.
0/2
SS - 328
34. Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:
а) место за подужно паркирање,
б) место за управно паркирање,
в) место за паркирање под било којим углом.
0/2
SS - 368
35. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:
а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.
0/3
SS - 408
36. У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:
а) браници,
б) полубраници,
в) запречне траке.
0/2
SS - 448
37. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:
а) смањите брзину кретања возила,
б) убрзате кретање возила,
в) померите своје возило ближе овлашћеном лицу које даје знак.
0/3
SS - 488
38. Возачу који има две возачке дозволе издате од стране две државе, коришћење обе дозволе у исто време:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено,
в) је дозвољено, ако борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.
0/2
VZC - 15
39. Утврђивање да ли је возач у толикој мери уморан, болестан или је у таквом психофизичком стању да није способан да безбедно управља возилом, врши се:
а) стручним прегледом,
б) непосредним увидом полицијског службеника,
в) помоћу одговарајућих уређаја, од стране полицијског службеника.
0/3
VZC - 98
40. Возило које је искључено из саобраћаја:
а) сме да учествује у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају,
б) не сме да учествује у саобраћају на путу,
в) сме да учествује у саобраћају на кратком делу пута.
0/2
VZL - 14
41. Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаних, подразумевају се:
(Заокружити три тачна одговора)
а) задње светло за маглу,
б) светла за маглу,
в) габаритна светла,
г) катадиоптери,
д) главни фарови,
e) светла за вожњу уназад.
0/2
VZL - 78
42. Учешће у саобраћају возила на којем је извршено уклањање катализатора, уграђеног од стране произвођача возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено само када онемогућава правилан рад мотора.
0/2
VZL - 152
43. Пнеуматици на возилу:
а) могу имати највеће димензије које омогућавају њихову несметано коришћење,
б) морају имати димензије које су одређене прописима о техничким условима за возила у саобраћају на путевима,
в) морају бити декларисаних димензија од стране произвођача возила.
0/2
VZL - 178
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se