A Kategorija - Test 18

Pitanje Bodova
1. Прекид кретања возила од два минута, при чему је возач напустио возило је:
а) мимоилажење,
б) заустављање,
в) паркирање.
0/1
OBS - 18
2. Возило је регистровано ако испуњава истовремено следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)
а) уписано је у јединствени регистар возила,
б) за њега су издате таблице за привремено означавање,
в) за њега је издата саобраћајна дозвола,
г) за њега су издате регистарске таблице и регистрациона налепница,
д) учествује у саобраћају на путу.
0/1
OBS - 58
3. Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има четири точка, масу 300 kg и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је радна запремина 55 cm3 а највећа ефективна снага 4 kW, је:
а) мотоцикл,
б) мопед,
в) лаки четвороцикл,
г) тешки четвороцикл.
0/1
OBS - 98
4. Која од набројаних површина је пут?
(Заокружити два тачна одговора)
а) Земљани пут.
б) Тркачка стаза за возила.
в) Плато намењен кретању и окупљању лица.
г) Травњаци и паркови.
д) Бициклистичка стаза.
0/2
OBS - 138
5. Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):
а) у писаној форми, на лицу места, у записник у коме су утврђени резултати испитивања,
б) усмено на лицу места,
в) у писаној форми, у року од 24 сата након извршеног испитивања.
0/2
PM - 11
6. Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:
а) уклањање ће се прекинути ако возач прихвати да уклони возило, при чему он сноси трошкове претходно предузетих радњи,
б) уклањање ће се прекинути ако возач прихвати да сноси трошкове као да је возило уклоњено,
в) уклањање мора бити извршено.
0/2
PM - 61
7. Возач који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина 1,80 mg/ml, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 12 казнених поена,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 48
8. Возач који се у насељу креће брзином која је од 11 km/h до 20 km/h већа од дозвољене, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
0/2
PNP - 116
9. Возачу који паркира возило на пешачком прелазу, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 171
10. Када прилази пешачком прелазу, возач:
а) мора увек да заустави возило непосредно испред пешачког прелаза,
б) мора да прилагоди брзину возила, тако да може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза, у ситуацији коју може да предвиди,
в) може да настави кретање истом брзином, када утврди да је уочен од стране пешака и да су они прилагодили кретање да би пропустили возило.
0/2
PS - 30
11. На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач:
а) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила,
б) не сме да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза,
в) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза само када врши претицање.
0/2
PS - 83
12. Возила која након скретања улево настављају кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се крећу путањом означеном бројем:
(Заокружити два тачна одговора)
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
PS - 127
13. У ситуацији приказаној на слици полукружно окретање скупа возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/2
PS - 167
14. У ситуацији приказаној на слици:
а) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач испред Вас који претиче проценио да постоји довољна прегледност за безбедно претицање,
б) није дозвољено отпочети претицање, јер не постоји довољна прегледност да се можете уверити да тиме нећете угрозити безбедност саобраћаја или ометати саобраћај из супротног смера,
в) дозвољено је отпочети претицање, јер кретање иза теретног возила које претиче омогућава да радњу претицања изведете без ометања или угрожавања саобраћаја из супротног смера.
0/3
PS - 211
15. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(Заокружити два тачна одговора)
а) на путу за саобраћај у оба смера на којем нису означене саобраћајне траке,
б) на делу пута на коме постоји неиспрекидана разделна уздужна линија и када не користи коловозну траку намењену за кретање возила из супротног смера,
в) саобраћајном траком за спора возила,
г) на начин да прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије при чему користи саобраћајну траку намењену за кретање возила из супротног смера.
0/3
PS - 252
16. У ситуацији приказаној на слици возач мопеда, односно мотоцикла, претицање врши:
а) на прописан начин,
б) на непрописан начин.
0/3
PS - 292
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
в) дужни сте да пропустите оба возила,
г) имате предност у односу на оба возила.
0/2
PS - 387
18. Звучни знак упозорења, на путу ван насеља, возач је дужан да употреби:
а) када је укључено зелено светло на семафору, а возач возила испред њега није покренуо своје возило,
б) када се возило које се креће истом саобраћајном траком у истом смеру креће споро, а не постоје услови за претицање,
в) због упозорења другом учеснику у саобраћају када жели да га претекне или обиђе, ако би без тог знака постојала опасност настанка саобраћајне незгоде.
0/2
PS - 427
19. У ситуацији приказаној на слици:
а) није дозвољено заустављање и паркирање,
б) дозвољено је заустављање и паркирање,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање.
0/2
PS - 468
20. У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:
а) је дозвољено без обзира на ширину остављеног слободног пролаза за пешаке,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено уколико је остављен слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 m.
0/2
PS - 508
21. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(Заокружити два тачна одговора)
а) ако омета управљача шинског возила или пловила,
б) на путу у насељу на одстојању мањем од 250 m од возила које му долази у сусрет,
в) за време магле,
г) на путу у насељу.
0/2
PS - 608
22. Возач који наилази на пешачки прелаз на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијског службеника, на који је већ ступило или ступа дете:
а) дужан је да звучним знаком упозори дете,
б) није дужан да пропусти дете,
в) дужан је да заустави возило и да пропусти дете.
0/2
PS - 653
23. Возач који је због неисправности на возилу или из других разлога, принуђен да заустави возило на аутопуту:
а) може се зауставити и у саобраћајној траци у којој се до тада кретао, ако га означи на прописан начин и предузме потребне мере да возило што пре уклони,
б) дужан је да га заустави на зауставној траци и да предузме потребне мере да возило што пре уклони,
в) дужан је да га заустави на зауставној траци и означи на прописан начин.
0/2
PS - 704
24. На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(Заокружити два тачна одговора)
а) употреби светала,
б) поступању по светлосним саобраћајним знаковима,
в) пропуштању пешака,
г) забрани пресецања колоне пешака.
0/2
PS - 744
25. Постављање предмета који својим обликом, бојом, изгледом или местом постављања, подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију или заслепљују учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја, учесницима у саобраћају:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено, само у случају означавања гараже и колског прилаза,
в) је дозвољено када је надлежни орган локалне самоуправе издао одобрење за постављање таквих предмета.
0/2
SS - 8
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
б) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем,
в) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима.
0/3
SS - 49
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за теретна возила и аутобусе,
в) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима и мотоциклима.
0/3
SS - 89
28. Саобраћајни знак који означава близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази, је:
а) знак под словом а,
б) знак под словом б,
в) знак под словом в.
0/3
SS - 129
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места или место на коме се налази терен уређен за излетнике,
б) близину терена или терен уређен за камповање под шаторима,
в) близину места или место на коме се налази планинарски дом.
0/2
SS - 169
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) завршетак зоне школе,
б) завршетак пешачке стазе,
в) крај пешачке зоне.
0/2
SS - 209
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) положај путних праваца до насељених места исписаних на знаку,
б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
в) обавештење о називу петље на коју се наилази.
0/2
SS - 249
32. Допунска табла приказана на слици означава:
а) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са леве стране саобраћајног знака,
б) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са десне стране саобраћајног знака,
в) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m иза саобраћајног знака.
0/2
SS - 289
33. Уздужна линија која означава ивицу возне површине коловоза је:
а) разделна линија,
б) ивична линија,
в) линија упозорења.
0/2
SS - 329
34. Ознака приказана на слици означава:
а) место за паркирање,
б) место где је забрањено заустављање и паркирање,
в) аутобуско стајалиште.
0/2
SS - 369
35. Светлосни саобраћајни знак − жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:
а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло,
б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.
0/3
SS - 409
36. У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:
а) браници,
б) полубраници,
в) запречне траке.
0/2
SS - 449
37. Знак полицијског службеника – лагано махање хоризонтално одрученом руком горе – доле, са дланом отворене шаке окренутим на доле, приказан на слици, означава да:
а) возач у чијем смеру се даје знак, треба да убрза кретање возила,,
б) возач у чијем смеру се даје знак треба да помери своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак,,
в) возач у чијем смеру се даје знак треба да смањи брзину кретања возила.
0/3
SS - 489
38. Коришћење возачке дозволе чији је нестанак возач пријавио надлежном органу:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено само у случају одузимања дупликата возачке дозволе.
0/2
VZC - 16
39. Возач возила на слици:
а) не сме да има алкохола у крви,
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
0/3
VZC - 99
40. Регистровано возило након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка на технички преглед, оправку, односно испитивање, у саобраћају на путу:
а) може да учествује ако прибави посебну дозволу надлежног органа,
б) не може да учествује,
в) може да учествује ако је означено таблицама за привремено означавање и ако му је издата потврда о њиховом коришћењу.
0/2
VZL - 15
41. Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаног, подразумевају се:
(Заокружити три тачна одговора)
а) задње светло за маглу,
б) дневно светло,
в) габаритна светла,
г) покретни фар (рефлектор),
д) катадиоптери,
e) фарови и светла за осветљавање места на коме се изводе радови.
0/2
VZL - 79
42. Када је постављена на место одређено од стране произвођача, угао који заклапа регистарска таблица и раван управна на хоризонталну подлогу:
а) не може прелазити 30° према горе нити 15° према доле,
б) не може прелазити 15° према горе нити 30° према доле,
в) не може прелазити 15° према горе нити 20° према доле.
0/2
VZL - 155
43. У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н димензије су исказане кодовима:
(Заокружити два тачна одговора)
а) 195/65,
б) 89
в) 16
г) R,
д) Н.
0/2
VZL - 179
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se