A Kategorija - Test 24

Pitanje Bodova
1. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се не помера, објекта или препреке на коловозу је:
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
0/1
OBS - 24
2. Промена конструктивних карактеристика возила којим се мења намена или врста возила или декларисане техничке карактеристике возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила је:
а) преправка возила,
б) поправка возила,
в) одржавање возила.
0/1
OBS - 64
3. Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 10 kW, чија маса 400 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:
а) тешки четвороцикл,
б) путничко возило,
в) лаки четвороцикл.
0/1
OBS - 104
4. Коловоз је на слици означен бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
OBS - 144
5. Трошкове премештања возила које је искључено из саобраћаја сноси:
а) власник, односно корисник возила, само у случају када је возило искључено због неисправности уређаја за управљање или уређаја за заустављање,
б) орган чији је службеник наложио премештање,
в) власник, односно корисник возила.
0/2
PM - 17
6. Возач који одбије да се подвргне утврђивању присуства у организму алкохола и/или психоактивних супстанци помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.), казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 4 казнена поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 6
7. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 80 km/h, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 4 казнена поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 67
8. Возач који паркира возило на раскрсници, казниће се:
а) новчаном казном од 30.000 динара до 50.000 динара,
б) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 122
9. Возачу који држи у крилу дете млађе од 12 година, заштитна мера забране управљања моторним возилом:
а) изриче се,
б) не изриче се.
0/2
PNP - 178
10. У ситуацији приказаној на слици:
а) морате да се зауставите иза трамваја, док лица улазе, односно излазе,
б) обилажење можете извршити уколико се крећете брзином кретања пешака,
в) можете да наставите кретање без заустављања, када утврдите да сте уочени од стране лица која улазе, односно излазе из трамваја, односно када се уверите да су та лица прилагодила кретање да би Вас пропустила.
0/2
PS - 36
11. У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу са физички одвојеним коловозним тракама, правилно се креће:
а) теретно возило (скуп возила),
б) путничко возило,
в) оба возила.
0/2
PS - 93
12. У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
0/2
PS - 133
13. У ситуацији приказаној на слици:
а) успорићете и оставићете са своје леве стране довољно растојање између свог возила и возила са којим се мимоилазите, а по потреби и зауставити возило да би пропустили возило које вам долази у сусрет,
б) оставићете са своје десне стране најмање 0,5 m растојања између свог возила и ивице коловоза,
в) возило ћете померити ка десној ивици коловоза, и по потреби се делимично кретати по тротоару.
0/2
PS - 173
14. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(Заокружити два тачна одговора)
а) колоне возила,
б) ако на коловозу има поледице или снега,
в) ако је возач који се креће иза њега отпочео претицање или обилажење,
г) скупа возила.
0/3
PS - 217
15. У ситуацији приказаној на слици претицање возила испред Вас:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено.
0/3
PS - 258
16. У ситуацији приказаној на слици, на путу на којем се саобраћај одвија у оба смера, обилажење површине која није намењена за саобраћај возила је дозвољено:
а) са десне стране,
б) са леве стране,
в) и са леве и са десне стране.
0/3
PS - 298
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
0/2
PS - 393
18. Возач је дужан да звучни знак упозорења даје:
а) у мери која је довољна да се други учесници у саобраћају упозоре,
б) тако да не траје дуже од 3 секунде,
в) најмање 5 секунди.
0/2
PS - 433
19. У ситуацији приказаној на слици, у близини врха превоја:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 474
20. На делу тротоара који је намењен за кретање лица са посебним потребама, заустављање или паркирање возила:
а) је дозвољено,
б) је дозвољено када остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 метара који није уз ивицу коловоза,
в) није дозвољено.
0/2
PS - 514
21. Прикључно возило у саобраћају на путу смеју да вуку:
(Заокружити два тачна одговора)
а) радна машина,
б) мотокултиватор,
в) аутобус,
г) путничко возило.
0/2
PS - 618
22. У ситуацији приказаној на слици:
а) смете да пресецате организовану колону пешака,
б) не смете да пресецате организовану колону пешака.
0/2
PS - 659
23. Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила под пратњом:
а) могу бити уграђени и постављени само на возилима надлежних државних органа,
б) могу бити уграђени и постављени на возилима, уз добијање дозволе од надлежног државног органа,
в) могу бити уграђени и постављени на возилима, ако су након уградње тих уређаја испитана од стране овлашћене организације.
0/2
PS - 710
24. Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да:
(Заокружити два тачна одговора)
а) пропусти та возила,
б) им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење,
в) обавезно помери возило са коловоза,
г) обавезно заустави возило.
0/2
PS - 750
25. Знакови опасности, по правилу, се постављају:
а) на удаљености од 150 m до 250 m испред опасног места на путу,
б) непосредно испред опасног места на путу,
в) на удаљености од 100 m испред опасног места на путу.
0/3
SS - 15
26. Наредба изражена саобраћајним знаком изричите наредбе важи од:
а) места на коме је постављен тај знак,
б) тренутка када је возач уочио тај знак,
в) 150 m од места на коме је постављен тај знак.
0/3
SS - 55
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину царинарнице, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
б) близину полиције, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
в) близину наплатног места за путарину, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку.
0/3
SS - 95
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) смер којим се возила морају кретати,
б) пут са једносмерним саобраћајем,
в) приближавање опасној кривини на лево.
0/3
SS - 135
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места или место на коме се налази терен уређен за излетнике,
б) близину терена или терен уређен за камповање под шаторима,
в) близину места или место на коме се налази планинарски дом.
0/2
SS - 175
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) наилазак на посебно опасну деоницу пута и њену дужину,
б) наилазак на опасно место на путу и његову удаљеност од саобраћајног знака,
в) удаљеност до излаза са пута ради обиласка опасне деонице.
0/2
SS - 215
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) удаљеност до места на путу са кривином на десно, опасном због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
б) удаљеност до места на путу са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности,
в) удаљеност до места где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних трака остаје исти.
0/2
SS - 255
32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:
а) паркирање на тротоару и коловозу, под углом у односу на подужну осу коловоза,
б) паркирање на тротоару и коловозу, паралелно са подужном осом коловоза,
в) паркирање на тротоару и коловозу, управно на подужну осу коловоза.
0/2
SS - 295
33. У ситуацији приказаној на слици бело возило:
а) мора се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
б) зауставиће се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
в) мора се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.
0/2
SS - 335
34. Уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је:
а) разделна линија,
б) ивична линија,
в) линија упозорења.
0/2
SS - 375
35. Приликом наиласка на место на ком се изводе радови на путу возач:
(Заокружити два тачна одговора)
а) не мора да поступа по знаковима које даје радник одређен од стране извођача радова, већ само по постављеној саобраћајној сигнализацији,
б) мора уклонити своје возило само на захтев саобраћајне полиције,
в) не сме да омета радника који обавља радове на путу или поред пута,
г) је дужан да уклони своје возило на захтев извођача радова.
0/2
SS - 415
36. Опрема приказана на слици („Усмеравајући браник“):
а) означава место на путу где се наилази на оштру кривину,
б) обележава препреку на путу и место на коме се изводе радови и служи за затварање пута, односно саобраћајне траке,
в) означава пут са једносмерним саобраћајем.
0/2
SS - 455
37. У ситуацији приказаној на слици:
а) можете да наставите кретање право, када пропустите возила која се крећу путем са којим се пут којим се крећете укршта,
б) можете да наставите кретање право, јер Вам је знаком који даје полицијски службеник то дозвољено,
в) дужни сте да зауставите возило.
0/3
SS - 495
38. Приликом управљања возилом на путу возач је дужан да:
а) користи помагала која су уписана у возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу,
б) има у возилу помагала која су уписана у возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу и да их по потреби користи,
в) користи само она помагала која су му потребна за време вожње.
0/2
VZC - 22
39. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:
а) обавести службу хитне помоћи и удаљи се са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода,
б) обавести службу хитне помоћи, повређене што пре уклони са коловоза, односно избави из возила и остави их на месту где не могу бити угрожени,
в) укаже помоћ повређенима, односно прву помоћ или медицинску помоћ у складу са својим знањима, способностима и могућностима.
0/2
VZC - 105
40. Власник, односно корисник возила дужан је да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу у року од:
а) 7 дана,
б) 15 дана,
в) 30 дана.
0/2
VZL - 21
41. Светлосни сноп кратког светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли:
а) најмање 40 m, а највише 80 m пута,
б) најмање 40 m пута,
в) најмање 100 m пута.
0/2
VZL - 88
42. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 180 означава:
а) ширину пнеуматика,
б) висину пнеуматика,
в) однос висине и ширине пнеуматика изражен у процентима.
0/2
VZL - 180
43. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 82 означава:
а) ознаку носивости,
б) брзинску ознаку пнеуматика,
в) висину пнеуматикa.
0/2
VZL - 185
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se