A Kategorija - Test 39

Pitanje Bodova
1. Одстојање на коме учесник у саобраћају, с обзиром на физичке препреке, може у условима нормалне видљивости јасно видети другог учесника у саобраћају, односно другу могућу препреку на путу, je:
а) видљивост,
б) прегледност,
в) дужина видљивости.
0/1
OBS - 39
2. Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има три точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, чија је радна запремина 55 cm3, а највећа ефективна снага 4 kW, је:
а) мотоцикл,
б) мопед,
в) бицикл,
г) лаки трицикл.
0/1
OBS - 79
3. Теретно возило је приказано на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 119
4. Паркиралиште је на слици означено бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
OBS - 160
5. Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(Заокружити два тачна одговора)
а) на коме регистрациона налепница није постављена на прописан начин,
б) које није уписано у јединствени регистар возила,
в) за које постоји обавеза означавања ознакама за дуга, тешка и спора возила, а није означено тим ознакама,
г) чијој регистрационој налепници, односно потврди о коришћењу таблица за привремено означавање, је истекао рок важења.
0/2
PM - 39
6. Ако у ситуацији приказаној на слици вршите претицање на непрописан начин, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 24
7. Возач који се у зони школе ван насеља, у 11:00 часова креће брзином од 85 km/h, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 4 казнена поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 90
8. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 95 km/h, бићете кажњени:
а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) новчаном казном од 3.000 динара,
в) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена.
0/2
PNP - 149
9. У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:
а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) постављеном саобраћајном знаку,
в) светлосном саобраћајном знаку.
0/2
PS - 11
10. У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила:
а) може нагло скренути удесно јер је укључио показивач правца,
б) не сме скренути удесно,
в) може нагло смањити брзину ради пропуштања сивог возила и након тога скренути удесно.
0/2
PS - 64
11. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у саобраћајну траку којом се крећете,
б) дужни сте да омогућите укључивање оба возила у саобраћајну траку којом се крећете, јер су започела извођење те радње,
в) нисте дужни да омогућите укључивање возила у саобраћајну траку којом се крећете, али ћете то омогућити с обзиром да сте на време уочили њихову намеру и на тај начин избећи настанак опасне ситуације уколико та возила наставе започету радњу.
0/2
PS - 108
12. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
а) није дозвољено,
б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
0/2
PS - 148
13. У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, претицање Вам је дозвољено:
а) са леве стране,
б) и са леве и са десне стране,
в) са десне стране.
0/3
PS - 192
14. У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту:
а) дозвољено Вам је претицање са десне стране,
б) није Вам дозвољено претицање са десне стране,
в) претицање са десне стране дозвољено Вам је само у насељу.
0/3
PS - 233
15. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено према постављеној саобраћајној сигнализацији,
в) није дозвољено, јер претиче возило којим се превози опасан терет.
0/3
PS - 273
16. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:
а) 80 km/h,
б) 60 km/h,
в) 50 km/h.
0/3
PS - 315
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите бицикл, а имате првенство пролаза у односу на аутобус,
б) дужни сте да пропустите аутобус, а имате првенство пролаза у односу на бицикл,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
0/2
PS - 408
18. На јавном путу ван насеља, возач који зауставља или паркира возило, дужан је да:
а) увек заустави или паркира возило на коловозу,
б) увек када за то постоји могућност, заустави или паркира возило ван коловоза.
0/2
PS - 448
19. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 489
20. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила,
в) паркирање или заустављање возила није дозвољено.
0/2
PS - 529
21. Возач мопеда, трицикла, односно мотоцикла:
а) не сме да превози лице које је под утицајем алкохола,
б) сме да превози лице које је под утицајем алкохола,
в) сме да превози лице које је под утицајем алкохола, уколико својим понашањем не омета возача.
0/2
PS - 634
22. Аутопутем дозвољено је кретање:
(Заокружити два тачна одговора)
а) мотоциклима,
б) мопедима,
в) путничким возилима,
г) четвороциклима.
0/2
PS - 674
23. Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да:
(Заокружити три тачна одговора)
а) по потреби помери возило са коловоза,
б) по потреби заустави возило,
в) обавезно помери возило са коловоза,
г) обавезно заустави возило,
д) се придржава наредби које му дају лица из пратње.
0/2
PS - 725
24. Део пута, улице или део насеља по коме је дозвољен искључиво саобраћај пешака је:
а) зона "30",
б) пешачка зона,
в) зона успореног саобраћаја.
0/2
PS - 786
25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину дела пута на коме је коловоз нераван због улегнућа,
б) близину дела пута на коме је коловоз нераван због близине опасног превоја пута или веће избочине на коловозу,
в) близину дела пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа.
0/3
SS - 30
26. Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:
а) на месту на коме је постављен тај знак,
б) иза места на коме је постављен тај знак до најближе ивице попречног коловоза,
в) иза места на коме је постављен тај знак.
0/3
SS - 70
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила односно скупове возила, чија укупна маса прелази масу означену на знаку,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила односно скупове возила, чија највећа дозвољена маса прелази масу означену на знаку,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила са осовинским оптерећењем већим од оптерећења означеног на знаку.
0/3
SS - 110
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) број пута, број деонице пута и стационажу пута,
б) растојање од граничног прелаза до места на коме је постављен знак,
в) растојање до завршетка пута по којем се возило креће.
0/2
SS - 150
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) назив улице,
б) назив туристичког одредишта,
в) близину места на којем се налази културно историјски објекат.
0/2
SS - 190
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на коме се завршава насељенo место кроз које пролази пут,
б) место на коме се завршава насеље и од кога престају да важе прописи о саобраћају у насељу,
в) место на коме се завршава одредиште или објекат туристичког или историјског значаја.
0/2
SS - 230
31. Допунска табла приказана на слици означава:
а) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи,
б) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе односно ограничење означено знаком,
в) примену забране паркирања или заустављања возила до знака.
0/2
SS - 270
32. Уздужна линија која раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке, је:
а) разделна линија,
б) ивична линија,
в) линија упозорења.
0/2
SS - 310
33. Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:
а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.
0/2
SS - 350
34. Ознаке на коловозу („Стрелице“) служе за:
а) означавање обавезног смера, односно смерова, кретања возила,
б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
в) означавање скретања саобраћаја.
0/2
SS - 390
35. Уређаји за регулисање кретања трамваја:
а) служе искључиво за регулисање кретања трамваја,
б) служе и за регулисање кретања возила јавног превоза путника, само када се она крећу саобраћајном траком којом се крећу и трамваји,
в) служе и за регулисање кретања возила јавног превоза путника на саобраћајним тракама којима се не крећу трамваји, а те траке су намењене само за кретање возила јавног превоза путника.
0/3
SS - 430
36. Опрема приказана на слици („Делинеатор“) користи се:
а) за означавање места на путу где се изводе краткотрајни радови,
б) за означавање врха разделног острва,
в) за раздвајање смерова кретања или вођење токова у случајевима скретања саобраћаја.
0/2
SS - 470
37. Светлосни знак − два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза, које се креће по путу, значи обавезу возача да:
(Заокружити три тачна одговора)
а) смањи брзину и настави кретање,
б) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила са првенством пролаза прођу,
в) обрати пажњу на возило с првенством пролаза, односно на возила којима оно обезбеђује пролаз и да пропусти та возила,
г) по потреби заустави своје возило или га уклони са коловоза док та возила прођу,
д) се строго придржава наредби које му дају лица из возила с првенством пролаза.
0/3
SS - 510
38. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије А1 сме да управља у саобраћају на путу:
а) мотоциклом чија је радна запремина мотора 150 cm3, снага мотора 15 kW и однос снаге мотора и масе возила је 0,1 kW/kg,
б) мотоциклом чија је радна запремина мотора 100 cm3, снага мотора 15 kW и однос снаге мотора и масе возила је 0,1 kW/kg,
в) мотоциклом чија је радна запремина мотора 100 cm3, снага мотора 10 kW и однос снаге мотора и масе возила је 0,1 kW/kg.
0/2
VZC - 57
39. Одузете регистарске таблице са возила које је учествовало у саобраћајној незгоди враћају се власнику, односно кориснику возила:
а) када надлежном органу достави доказ да је возило технички исправно,
б) након обављеног вештачења возила,
в) након извршене поправке возила.
0/2
VZC - 120
40. Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна возила старости преко:
а) 10 година,
б) 15 година,
в) 20 година.
0/2
VZL - 39
41. На моторном возилу на два точка и моторном возилу на три точка која нису шира од 1,3 m:
а) не морају бити уграђени задњи катадиоптери,
б) мора бити уграђен најмање један задњи катадиоптер троугластог облика жуте или црвене боје,
в) мора бити уграђен један задњи катадиоптер, црвене боје, који није троугластог облика.
0/2
VZL - 116
42. У моторном возилу, односно на возилу и прикључном возилу у саобраћају на путу, дозвољено је превозити:
а) онолико лица колико је означено у саобраћајној дозволи, на местима која су за то предвиђена,
б) онолико лица колико у возилу постоји места за седење, односно места за стајање,
в) онолико лица колико може да стане у простору за превоз путника, под условом да укупна маса возила није већа од највеће дозвољене масе возила.
0/2
VZL - 340
43. Возач не сме управљати на начин који омогућава:
(Заокружити два тачна одговора)
а) искакање из возила,
б) отварање врата,
в) отварање прозора,
г) коришћење аудио уређаја у возилу.
0/2
VZL - 358
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se