A Kategorija - Test 5

Pitanje Bodova
1. Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша:
(Заокружити два тачна одговора)
а) на начин који ће му омогућити да што пре безбедно стигне на одредиште,
б) на начин којим неће ометати, угрозити или повредити друге учеснике,
в) на начин којим може ометати, али не и повредити или угрозити друге учеснике у саобраћају,
г) тако да предузме све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводи у опасност.
0/1
OBS - 5
2. Маса празног возила са свим пуним резервоарима и прописаном опремом је:
а) највећа дозвољена маса возила,
б) укупна маса возила,
в) маса возила,
г) највећа дозвољена укупна маса возила.
0/1
OBS - 45
3. Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је радна запремина 45 cm3, је:
а) мотоцикл,
б) мопед,
в) тешки трицикл,
г) лаки трицикл.
0/1
OBS - 85
4. Трактор је приказан на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 125
5. Бициклистичка стаза на слици је означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
OBS - 166
6. Искључење возила из саобраћаја траје:
а) до престанка разлога за искључење,
б) најдуже 24 сата,
в) колико је, према процени полицијског службеника, потребно да се отклоне разлози за искључење.
0/2
PM - 47
7. Возач који ноћу на неосветљеном делу пута управља возилом на коме су укључена само позициона светла, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 32
8. Возач који управља возилом које је технички неисправно у погледу уређаја за заустављање, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 100
9. Возач који не искључи мотор када возило стоји дуже од три минута, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 3.000 динара,
в) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
0/2
PNP - 157
10. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(Заокружити два тачна одговора)
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) постављеном допунском таблом,
в) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
г) светлосним саобраћајним знаком.
0/2
PS - 17
11. Ради извођења жељене радње у саобраћају возач:
а) мора прво дати знак показивачем правца и затим се уверити да може да отпочне вршење радње,
б) се мора прво уверити да може да отпочне вршење радње и затим дати знак показивачем правца,
в) даје знак показивачем правца док се уверава да може да отпочне вршење радње.
0/2
PS - 70
12. Поступање возача возила који Вам долази у сусрет саобраћајном траком којом се крећете, представља:
а) непрописно поступање, које није у грубој супротности са правилима саобраћаја, с обзиром да претицање може извести без угрожавања других учесника у саобраћају,
б) непрописно поступање које је у грубој супротности са правилима саобраћаја (насилничка вожња),
в) прописано поступање.
0/2
PS - 114
13. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
а) није дозвољено,
б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
0/2
PS - 154
14. На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, на коме су колоне возила, брже кретање возила у једној траци од кретања возила у другој траци:
а) сматра се претицањем,
б) не сматра се претицањем,
в) не сматра се претицањем само на путу у насељу.
0/3
PS - 198
15. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/3
PS - 239
16. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено,
в) Вам је дозвољено уколико не претиче колону возила.
0/3
PS - 279
17. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:
а) 80 km/h,
б) 100 km/h,
в) 120 km/h,
г) 130 km/h.
0/3
PS - 338
18. Возач који се приближава раскрсници дужан је да прилагоди вожњу:
(Заокружити два тачна одговора)
а) условима саобраћаја на раскрсници,
б) како би што пре стигао на одредиште,
в) тако да вози брзином при којој може да се заустави и пропусти возила која на раскрсници имају првенство пролаза,
г) тако да што пре прође кроз раскрсницу.
0/2
PS - 414
19. На местима која се налазе на средини коловоза, возач може да заустави или паркира возило:
а) ако постоји довољно простора,
б) само ако су та места обележена саобраћајном сигнализацијом као места за паркирање возила,
в) ако тиме не омета друге учеснике у саобраћају.
0/2
PS - 454
20. На путу на коме су коловозне траке физички одвојене:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 495
21. На површинама на којима је саобраћајном сигнализацијом забрањен саобраћај возила:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 535
22. У ситуацији приказаној на слици непрописно гура мопед особа означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
0/2
PS - 640
23. У ситуацији приказаној на слици, возач се са аутопута искључује на прописан начин путањом означеном бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3.
0/2
PS - 683
24. У ситуацији приказаној на слици возило полиције:
а) је возило под пратњом,
б) није возило под пратњом ни возило са правом првенства пролаза,
в) је возило са правом првенства пролаза.
0/2
PS - 731
25. Брзина кретања возила у насељу, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:
а) 50 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено,
б) 30 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено,
в) 20 km/h, радним данима у времену од 7,00 до 21,00 сат.
0/2
PS - 792
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз,
б) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
в) посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.
0/3
SS - 36
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази,
б) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.
0/3
SS - 76
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину царинарнице, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
б) близину полиције, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
в) близину наплатног места за путарину односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку.
0/3
SS - 116
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место у насељу одакле се улази у зону у којој је спроведено опште ограничење трајања паркирања на одређено време, без обзира да ли се за паркирање на одређено време плаћа накнада или се не плаћа,
б) страну пута на којој је забрањено паркирање возила,
в) страну пута на којој је забрањено заустављање и паркирање возила.
0/2
SS - 156
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) приближавање кривини на лево, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
б) место где се наилази на оштру кривину,
в) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва налево.
0/2
SS - 196
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) међусобни положај и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају на раскрсници испред које је знак постављен,
б) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
в) потврду правца кретања после проласка раскрснице.
0/2
SS - 236
32. Допунска табла приказана на слици означава:
а) близину дела пута, односно места на коме постоји опасност од клизавог коловоза због настанка поледице или снега,
б) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, када је на коловозу снег,
в) деоницу пута на коме се снег чисти машински и поставља се за време чишћења снега уз знак „Опасност на путу” (I-25).
0/2
SS - 276
33. У ситуацији приказаној на слици испрекидана разделна линија је означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
SS - 316
34. Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:
а) додатно упозорење возачу на највећу дозвољену брзину одређену саобраћајним знаком,
б) додатно упозорење возачу на брзину која се препоручује на одређеном делу пута,
в) додатно упозорење возачу на најмању дозвољену брзину кретања одређену саобраћајним знаком.
0/2
SS - 356
35. Светлосни саобраћајни знак−истовремено укључено црвено и жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:
а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се укључити зелено светло,
в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.
0/3
SS - 396
36. Светлосне ознаке на путу ван насељених места које означавају леву ивицу коловоза и имају рефлектујућа тела беле боје су:
а) смерокази,
б) значке за обележавање ивице коловоза,
в) саобраћајни знакови.
0/2
SS - 436
37. На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилишта на путу, постављају се саобраћајни знакови означени бројем:
(Заокружити три тачна одговора)
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4,
д) 5,
e) 6.
0/2
SS - 476
38. У ситуацији приказаној на слици када је возило полиције заустављено дужни сте да:
(Заокружити три тачна одговора)
а) смањите брзину кретања свог возила,
б) зауставите своје возило,
в) по потреби зауставите своје возило,
г) поступате по наредбама полицијског службеника,
д) убрзате кретање свог возила.
0/3
SS - 516
39. Возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно који је у толикој мери уморан, односно болестан или је у таквом психичком стању да није способан да безбедно управља возилом:
а) не сме да управља возилом у саобраћају на путу,
б) сме да управља возилом у саобраћају на кратком делу пута,
в) сме да управља возилом у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају.
0/3
VZC - 85
40. Нестанак (губитак или крађа) картице возача, возач мора пријавити најближој полицијској управи:
а) у року од 7 дана,
б) у најкраћем могућем року,
в) у року од 15 дана.
0/4
VZC - 209
41. Највећа дозвољена толеранција највеће дозвољене дужине возила износи:
а) 0,50 %,
б) 0,75 %,
в) 1,00 %.
0/2
VZL - 48
42. Ознака приказана на слици служи за означавање:
а) тешких возила,
б) дугих возила,
в) спорих возила.
0/2
VZL - 126
43. Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава:
(Заокружити два тачна одговора)
а) отварање прозора,
б) коришћење уређаја за комуникацију који омогућавају телефонирање без ангажовања руку,
в) нагињање ван возила,
г) вожњу на спољним деловима возила или на прикључцима за извођење радова.
0/2
VZL - 360
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se