A Kategorija - Test 6

Pitanje Bodova
1. Делатност одржавања, поправљања или преправљања возила, може вршити:
а) физичко лице са одговарајућом школском спремом,
б) правно лице и предузетник који поседују дозволу надлежног органа,
в) свако физичко лице, правно лице или предузетник који поседују средства и простор за обављање тих послова.
0/1
OBS - 6
2. Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:
а) растојање,
б) одстојање,
в) најмања дозвољена бочна удаљеност између возила.
0/1
OBS - 46
3. Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снаге 5 kW, највеће конструктивне брзине 45 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила, је:
а) мотоцикл,
б) мопед,
в) тешки трицикл,
г) лаки трицикл.
0/1
OBS - 86
4. Моторно возило је мотокултиватор ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)
а) састоји се из погонско-управљачког и товарног дела, који су конструктивно раздвојиви,
б) има једну осовину и конструисан је да вуче, потискује или носи измењива оруђа за разне радове,
в) снага његовог мотора прелази 12 kW,
г) његова највећа конструктивна брзина није већа од 30 km/h,
д) снага његовог мотора не прелази 12 kW,
e) његова највећа конструктивна брзина није већа од 45 km/h.
0/1
OBS - 126
5. Слика приказује:
а) трамвајску баштицу,
б) раскрсницу,
в) прелаз пута преко железничке пруге,
г) паркиралиште.
0/2
OBS - 167
6. Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу, се обавља:
а) у објекту за вршење техничког прегледа возила који изабере возач тог возила,
б) по правилу у објекту за вршење техничког прегледа возила у ком је извршен контролни технички преглед,
в) у објекту за вршење техничког прегледа возила који одреди полицијски службеник који је искључио возило.
0/2
PM - 48
7. Возач мопеда који се креће левом бициклистичком траком у односу на смер кретања саобраћаја, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 3.000 динара,
в) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена.
0/2
PNP - 33
8. Власник неисправног возила у погледу уређаја за заустављање, којим у саобраћају на путу управља друго лице, казниће се:
а) новчаном казном од 5.000 динара,
б) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 101
9. Возач који код себе нема возачку дозволу када управља возилом, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 3.000 динара,
в) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
0/2
PNP - 159
10. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(Заокружити два тачна одговора)
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
в) ознакама на коловозу,
г) светлосним саобраћајним знаком.
0/2
PS - 18
11. У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила када се укључује у саобраћај мора:
а) прво дати знак левим показивачем правца и затим се уверити да може да се укључи у саобраћај,
б) се прво уверити да се може укључити у саобраћај и затим дати знак левим показивачем правца,
в) давати знак левим показивачем правца док се уверава да може да се укључи у саобраћај,
г) се прво уверити да се може укључити у саобраћај и затим дати знак десним показивачем правца.
0/2
PS - 71
12. Ваше поступање у ситуацији приказаној на слици представља:
а) непрописно поступање, које није у грубој супротности са правилима саобраћаја,
б) непрописно поступање које је у грубој супротности са правилима саобраћаја (насилничка вожња),
в) прописано поступање.
0/2
PS - 115
13. Возач не сме да врши полукружно окретање возила:
(Заокружити два тачна одговора)
а) у тунелу,
б) у раскрсници,
в) на мосту, вијадукту,
г) на путу ван насеља.
0/2
PS - 155
14. У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у десној саобраћајној траци:
а) је претицање,
б) није претицање,
в) је мимоилажење.
0/3
PS - 199
15. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено.
0/3
PS - 240
16. Приликом извођења радње претицања возач који претиче дужан је да:
а) своје возило, пре почетка претицања, држи на одстојању од возила које се претиче, које одговара половини зауставног пута његовог возила и растојању од најмање 1 m,
б) по завршетку претицања своје возило врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога, уз обезбеђење одстојања које одговара половини зауставног пута возила које се претиче,
в) своје возило држи на потребном одстојању и растојању од возила које претиче, при чему не сме ометати, односно угрожавати, претицано возило нити друге учеснике саобраћају.
0/3
PS - 280
17. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:
а) 60 km/h,
б) 80 km/h,
в) 100 km/h,
г) 120 km/h.
0/3
PS - 339
18. Возач који прилази раскрсници:
а) дужан је да на довољном одстојању пред раскрсницом изврши престројавање и заузме положај на саобраћајној траци предвиђеној за пролазак кроз раскрсницу у смеру у којем жели наставити кретање,
б) може и непосредно пред раскрсницом да заузме положај на саобраћајној траци предвиђеној за пролазак кроз раскрсницу у смеру у којем жели наставити кретање,
в) може проћи раскрсницу у жељеном смеру било којом саобраћајном траком ако тиме не омета или угрожава остале учеснике у саобраћају.
0/2
PS - 415
19. У ситуацији приказаној на слици паркирање на пољу за усмеравање саобраћаја:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/2
PS - 455
20. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 496
21. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 536
22. Забрана ступања и кретања пешака на аутопуту и мотопуту не важи за:
(Заокружити два тачна одговора)
а) возача возила које је принудно заустављено,
б) возача возила који се зауставио ради одмора,
в) лице које обавља послове на отклањању последица саобраћајне незгоде или неисправности на возилу и терету,
г) возача возила које се зауставило ради изласка, односно уласка путника или истовара, односно утовара терета.
0/2
PS - 641
23. На аутопуту са више саобраћајних трака намењених кретању возила у једном смеру, возач моторног возила:
а) може се кретати било којом саобраћајном траком за тај смер кретања,
б) мора се кретати крајњом левом саобраћајном траком,
в) мора се кретати крајњом десном саобраћајном траком, осим ако није заузета возилима која се крећу у колони, као и приликом претицања.
0/2
PS - 684
24. Возила са првенством пролаза:
а) морају давати посебне звучне и светлосне знаке,
б) не морају давати посебне звучне и светлосне знаке, али морају давати светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала),
в) могу давати само светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала) и посебне звучне знаке.
0/2
PS - 732
25. Брзина кретања возила ван насеља, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:
а) 30 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат,
б) 50 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено,
в) 20 km/h, радним данима у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено.
0/2
PS - 793
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место од којег почиње зона школе,
б) посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају,
в) близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.).
0/3
SS - 37
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази,
б) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак.
0/3
SS - 77
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) део пута на коме моторна возила, осим мотоцикла, мопеда, лаких трицикла, тешких трицикла, лаких четвороцикла, тешких четвороцикла, радних машина, трактора и мотокултиватора, морају на погонским точковима имати ланце за снег кад је на коловозу снег,
б) део пута на коме сва моторна возила морају на погонским точковима имати ланце за снег кад је на коловозу снег,
в) део пута на коме сва моторна возила морају на погонским точковима имати ланце за снег или зимске пнеуматике када је на коловозу снег.
0/3
SS - 117
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) гаражу са паркинг местима,
б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
в) паркиралиште.
0/2
SS - 157
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место изласка са аутопута,
б) место изласка са путног објекта,
в) место изласка из тунела у случају опасности.
0/2
SS - 197
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
б) међусобни положај и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају на раскрсници испред које је знак постављен,
в) потврду правца кретања после проласка раскрснице.
0/2
SS - 237
32. Допунска табла приказана на слици означава:
а) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са леве стране саобраћајног знака,
б) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са десне стране саобраћајног знака,
в) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m иза саобраћајног знака.
0/2
SS - 277
33. У ситуацији приказаној на слици линија водиља је означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
SS - 317
34. Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:
а) додатно упозорење возачу на близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.),
б) додатно упозорење возачу на место од којег почиње зона школе,
в) додатно упозорење возачу на посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.
0/2
SS - 357
35. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:
а) забрањен пролаз,
б) дозвољен пролаз,
в) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.
0/3
SS - 397
36. Светлосне ознаке на путу ван насељених места које означавају десну ивицу коловоза и имају рефлектујућа тела црвене боје су:
а) смерокази,
б) значке за обележавање ивице коловоза,
в) саобраћајни знакови.
0/2
SS - 437
37. На делу пута на коме се изводе радови регулисање саобраћаја могу да обављају најмање два радника одређена од стране извођача радова који дају знакове:
а) заставицама црвене и зелене боје, при чему подигнута заставица црвене боје означава да је пролаз забрањен, а подигнута заставица зелене боје да је пролаз дозвољен,
б) само заставицом црвене боје, при чему подигнута заставица означава да је пролаз забрањен, а спуштена заставица да је пролаз дозвољен,
в) само заставицом зелене боје, при чему подигнута заставица означава да је пролаз дозвољен, а спуштена заставица да је пролаз забрањен.
0/2
SS - 477
38. Светлосни знак који полицијски службеник даје батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, значи обавезу возача возила које се креће на делу пута где се тај светлосни знак даје и на кога се знак односи, да:
а) безбедно заустави своје возило на коловозу, а по могућности ван коловоза, непосредно испред полицијског службеника који тај знак даје,
б) смањи брзину кретања свог возила,
в) убрза кретање свог возила.
0/3
SS - 517
39. Возач који је под дејством алкохола, односно психоактивних супстанци:
а) сме да управља возилом у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају,
б) сме да управља возилом у саобраћају на кратком делу пута,
в) не сме да управља возилом у саобраћају на путу,
г) не сме да управља возилом само у саобраћају на јавном путу.
0/3
VZC - 86
40. Када учествује у саобраћају на путу, не сме да има алкохола у организму:
(Заокружити два тачна одговора)
а) кандидат за возача током практичне обуке,
б) возач мотокултиватора,
в) возач мотоцикла и мопеда,
г) возач возила којим се врши пробна вожња.
0/3
VZC - 216
41. Највећа дозвољена висина мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла износи:
а) 2,50 m,
б) 2,00 m,
в) 1,50 m.
0/2
VZL - 52
42. Ознака спорих возила мора бити постављена на:
(Заокружити два тачна одговора)
а) возила чија највећа конструктивна брзина не прелази 30 km/h,
б) возила чија највећа конструктивна брзина не прелази 40 km/h,
в) возила чија највећа конструктивна брзина не прелази 50 km/h,
г) тракторима, радним машинама, мотокултиваторима и прикључним возилима за трактор.
0/2
VZL - 127
43. Светлост показивача правца мора бити:
а) беле боје,
б) жуте боје,
в) жуте или црвене боје.
0/2
VZL - 136
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se