A Kategorija - Test 7

Pitanje Bodova
1. Свако физичко лице власник, односно корисник возила:
а) није дужан да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна,
б) дужан је да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна,
в) дужан је да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна, само када лично управља возилом.
0/1
OBS - 7
2. Растојање између возила приказаних на слици је означено бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 47
3. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је тешки трицикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(Заокружити два тачна одговора)
а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h,
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има три точка, симетрично распоређених у односу на средњу подужну раван возила,
г) радна запремина мотора не прелази 50 cm3,
д) његова највећа ефективна снага прелази 4 kW.
0/1
OBS - 87
4. Возило је прикључно ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(Заокружити два тачна одговора)
а) по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми је намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила,
б) има једну осовину и конструисано је да вуче или потискује измењива оруђа за разне радове,
в) намењено је за превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова,
г) намењено је за обављање пољопривредних, шумских или других радова, и у сврху извођења тих радова, поставља се на моторно возило.
0/1
OBS - 127
5. Пешачко острво је на слици означено бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
OBS - 168
6. Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу се:
а) може извршити и у другом објекту за вршење техничког прегледа возила када то дозволи орган чији је службеник упутио возило на контролни технички преглед,
б) мора извршити само у објекту где је извршен контролни технички преглед возила,
в) може извршити у било којем објекту за вршење техничког прегледа возила.
0/2
PM - 49
7. Возач који за укључење на аутопут не користи прилазни пут који је намењен за укључење на тај пут, казниће се:
а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена.
0/2
PNP - 35
8. Возач преправљеног возила који учествује у саобраћају пре него што је надлежни орган утврдио да возило испуњава прописане услове, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
0/2
PNP - 102
9. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 80 km/h, заштитна мера забране управљања моторним возилом Вам се:
а) изриче,
б) не изриче.
0/2
PNP - 160
10. У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења светлосног саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:
а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) светлосном саобраћајном знаку,
в) знацима овлашћеног лица.
0/2
PS - 19
11. У условима недовољне прегледности, возач је дужан да безбедно укључење у саобраћај изведе:
а) постепеним померањем возила, у циљу уочавања његовог возила од осталих учесника у саобраћају и заузимањем положаја тела на седишту који му омогућава потребну прегледност,
б) уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које му даје одговарајуће знакове,
в) уз помоћ лица које се налази у возилу и има бољу прегледност.
0/2
PS - 72
12. На раскрсници или у сусрету са другим возилом, возач је:
а) дужан да пропусти возило које долази са његове леве стране,
б) дужан да пропусти возило које долази са његове десне стране,
в) дужан да пропусти сва возила за јавни превоз путника без обзира са које му стране долазе.
0/2
PS - 116
13. Возач не сме да врши полукружно окретање возила:
(Заокружити три тачна одговора)
а) у подвожњаку и на надвожњаку,
б) на путу у насељу,
в) у условима смањене видљивости, односно на месту где је недовољна прегледност,
г) на делу пута који нема довољну ширину за полукружно окретање тог возила,
д) у раскрсници која је регулисана светлосним саобраћајним знацима,
e) на раскрсници пута са првенством пролаза са споредним путем.
0/2
PS - 156
14. У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у левој саобраћајној траци:
а) је претицање,
б) није претицање,
в) је мимоилажење.
0/3
PS - 200
15. У ситуацији приказаној на слици претицање:
а) није дозвољено, због недовољне прегледности на превоју,
б) је дозвољено,
в) је дозвољено само возачима путничких возила.
0/3
PS - 241
16. После претицања или обилажења возач је дужан да:
а) своје возило врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога, уз обезбеђење одстојања које одговара половини зауставног пута возила које се претиче,
б) се без ометања, односно угрожавања, осталих учесника у саобраћају, врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога,
в) своје возило врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога, када уочи возило из супротног смера.
0/3
PS - 281
17. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:
а) 60 km/h,
б) 80 km/h,
в) 100 km/h,
г) 120 km/h.
0/3
PS - 340
18. Возач који улази возилом на пут са првенством пролаза:
а) дужан је да пропусти само возила која долазе са његове десне стране крећући се тим путем,
б) дужан је да пропусти сва возила која се крећу тим путем,
в) дужан је да пропусти само возила која долазе са његове леве стране крећући се тим путем,
г) дужан је да пропусти само моторна возила која се крећу тим путем.
0/2
PS - 416
19. Приликом паркирања возач:
а) је дужан да возило паркира на једном паркинг месту предвиђеном за паркирање те врсте возила,
б) може возило да паркира на више паркинг места уколико су димензије његовог возила такве да возило не може стати на једно место,
в) може возило да паркира тако да делом прелази на суседно паркинг место за највише 50 cm.
0/2
PS - 456
20. У ситуацији приказаној на слици паркирање или заустављање возила:
а) жуте боје је дозвољено,
б) беле боје је дозвољено,
в) није дозвољено.
0/2
PS - 497
21. Када је на коловозу заустављена колона моторних возила, на прописаном одстојању од последњег возила у колони:
а) мора бити постављен један сигурносни троугао,
б) морају бити постављена два сигурносна троугла, један иза другог на међусобном одстојању од најмање 10 m,
в) морају бити постављена два сигурносна троугла, један поред другог.
0/2
PS - 552
22. На пешачком прелазу на којем је саобраћај регулисан семафорима, возач којем је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз, када наилази на пешачки прелаз дужан је да:
а) заустави своје возило испред пешачког прелаза,
б) само пропусти пешака који прелази преко пешачког прелаза,
в) звучним знаком упозори пешака који прелази преко пешачког прелаза.
0/2
PS - 642
23. Зауставном траком кретање возила:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) није дозвољено, осим моторним возилима која вуку неисправно возило.
0/2
PS - 685
24. Посебни светлосни и звучни знаци возила са првенством пролаза су:
а) црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале и звучни знак променљиве фреквенције,
б) најмање једно плаво трепћуће или ротационо светло и звучни знак променљиве фреквенције,
в) жута ротациона или трепћућа светла.
0/2
PS - 733
25. Возач мора искључити мотор возила којим управља када прекид кретања у тунелу траје дуже од:
а) једног минута,
б) два минута,
в) три минута.
0/2
PS - 794
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
б) близину места на коме се бициклисти често прикључују на пут или га прелазе,
в) пут којим се морају кретати бицикли, а по коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.
0/3
SS - 38
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде,
б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак,
в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.
0/3
SS - 78
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) пут са једносмерним саобраћајем,
б) смер којим се возила морају кретати,
в) обавештење учесника у саобраћају о једносмерном путу.
0/3
SS - 118
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) страну пута на којој престаје забрана паркирања возила,
б) страну пута на којој престаје забрана заустављања и паркирања возила,
в) место у насељу на коме се излази из зоне у којој је спроведено опште ограничење трајања паркирања на одређено време.
0/2
SS - 158
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место где се наилази на оштру кривину,
б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва надесно,
в) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности.
0/2
SS - 198
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) међусобни положај и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају,
б) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
в) потврду правца кретања после проласка раскрснице.
0/2
SS - 238
32. Допунска табла приказана на слици, означава:
а) примену забране паркирања или заустављања возила испред и иза саобраћајног знака,
б) примену забране паркирања или заустављања возила иза саобраћајног знака,
в) примену забране паркирања или заустављања возила испред саобраћајног знака.
0/2
SS - 278
33. Разделна удвојена комбинована линија означава:
а) забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа испрекидана линија,
б) забрану преласка преко те линије за сва возила из обе коловозне траке,
в) забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа неиспрекидана линија.
0/2
SS - 318
34. Ознака означена на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:
а) место где је забрањено заустављање и паркирање на тротоару,
б) место где је забрањено заустављање и паркирање на коловозу,
в) место резервисано за аутобуско стајалиште.
0/2
SS - 358
35. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, значи да Вам је:
а) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло,
б) дозвољен пролаз,
в) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.
0/3
SS - 398
36. Светлосне ознаке на путу ван насељених места означавају:
а) ивицу коловоза,
б) место на којем пут прелази преко трамвајске пруге у истом нивоу,
в) слободан профил пута.
0/2
SS - 438
37. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:
а) слободан пролаз и није обавезујући за Вас,
б) место где се морате зауставити,
в) слободан пролаз и обавезујући је за Вас.
0/2
SS - 478
38. У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:
а) безбедно зауставите своје возило на коловозу, а по могућности ван коловоза, непосредно испред полицијског службеника који тај знак даје,
б) смањите брзину кретања свог возила,
в) убрзате кретање свог возила.
0/3
SS - 518
39. Под дејством алкохола је возач код којег је садржај алкохола у крви (утврђен анализом одговарајућег узорка крви или средствима или апаратима за мерење алкохолисаности) већи од:
а) 1,20 mg/ml,
б) 0,50 mg/ml,
в) 0,30 mg/ml.
0/3
VZC - 87
40. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:
а) саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница,
б) саобраћајна дозвола и регистарске таблице,
в) саобраћајна дозвола и потврда о техничкој исправности.
0/2
VZL - 1
41. Моторно, односно прикључно возило, може бити оптерећено тако да укупна маса моторног, односно прикључног возила, не прелази вредност:
а) носивости возила уписане у саобраћајну дозволу,
б) осовинског оптерећења прописаног за погонску осовину моторног, односно гоњену осовину прикључног возила,
в) највеће дозвољене масе возила која је декларисана на произвођачким таблицама моторног, односно прикључног возила.
0/2
VZL - 53
42. Табла за означавање спорих возила поставља се, врхом засеченог троугла окренутим на горе и основицом паралелном са површином коловоза, на:
а) половини ширине задње стране спорог возила,
б) левом делу задње стране спорог возила,
в) на предњој или задњој страни спорог возила.
0/2
VZL - 128
43. На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији пре 1. јула 2011. године контрола укључености показивача праваца, мора бити обезбеђена:
а) само помоћу звучне контролне направе,
б) помоћу оптичке и звучне контролне направе,
в) помоћу оптичке или звучне контролне направе.
0/2
VZL - 137
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se