A Kategorija - Test 4

Pitanje Bodova
1. На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисање саобраћаја могу вршити:
(Заокружити два тачна одговора)
а) радници извођача радова, односно управљача пута,
б) униформисани комунални полицајци,
в) униформисани полицијски службеници,
г) службеници надлежног органа за саобраћај.
0/1
OBS - 4
2. Одстојање између возила приказаних на слици је означено бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 44
3. Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је највећа ефективна снага 4 kW, је:
а) мотоцикл,
б) мопед,
в) тешки трицикл,
г) лаки трицикл.
0/1
OBS - 84
4. Радна машина је приказана на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 124
5. Бициклистичка стаза је:
а) пут намењен искључиво за кретање бицикала,
б) пут намењен искључиво за кретање бицикала и мопеда,
в) саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај бицикала.
0/2
OBS - 165
6. Ако је разлог за искључење возила настао на делу пута где ће оно ометати, односно угрожавати безбедност саобраћаја:
а) возачу ће бити наређено да возило обележи на прописан начин,
б) возачу ће бити наређено да одвезе возило, под надзором полицијског службеника, до најближег места где је искључење могуће,
в) возачу ће бити дозвољено да настави кретање до места где може отклонити разлоге за искључење из саобраћаја.
0/2
PM - 46
7. Возачу коме ноћу на возилу нису укључена задња позициона светла, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 31
8. Кандидат за возача који управља возилом током практичне обуке у стању средње алкохолисаности, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 97
9. Возач који у ситуацији приказаној на слици (застој саобраћаја), није оставио слободан простор за пролаз возила под пратњом и возила са правом првенством пролаза, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 4 казнена поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 155
10. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) светлосним саобраћајним знаком.
0/2
PS - 16
11. Возач који показивачем правца даје прописани знак при извођењу радње мора давати знак:
а) само на почетку извођења радње,
б) само док се не увери да су други учесници у саобраћају схватили његову намеру,
в) за све време вршења радње возилом, а по извршеној радњи мора престати са давањем тог знака.
0/2
PS - 69
12. У ситуацији приказаној на слици, трамвајском баштицом се прописно креће возило означено бројем:
а) 1,
б) 1 и 2,
в) 2 и 3.
0/2
PS - 113
13. Кретање возила уназад на прелазу преко железничке пруге:
а) дозвољено је оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
б) није дозвољено,
в) дозвољено је било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
0/2
PS - 153
14. У ситуацији приказаној на слици претицање трамваја је дозвољено:
а) са леве стране,
б) и са леве и са десне стране,
в) са десне стране.
0/3
PS - 197
15. У ситуацији приказаној на слици, на путу са три саобраћајне траке по клизавом коловозу, претицање:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
0/3
PS - 238
16. Обилажење саобраћајном траком намењеном за кретање возила из супротног смера, при чему се прелази преко неиспрекидане уздужне линије, је дозвољено:
а) када на путу има довољно простора за безбедно обилажење и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера,
б) само ако се поступа по знацима које даје лице овлашћено за регулисање саобраћаја,
в) само возачима мотоцикала и мопеда, на путу у насељу.
0/3
PS - 278
17. На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач не сме возилом да се креће брзином већом од:
а) 100 km/h,
б) 80 km/h,
в) 120 km/h,
г) 130 km/h.
0/3
PS - 337
18. У ситуацији приказаној на слици возачи возила:
а) дужни су да пропусте бицикл,
б) имају првенство пролаза у односу на бицикл.
0/2
PS - 413
19. У ситуацији приказаној на слици паркирање:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено.
0/2
PS - 453
20. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 494
21. На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу, означено као место резервисано за возила одређених корисника, дозвољено је паркирање или заустављање:
а) само возила означених корисника,
б) возила означених корисника и возила под пратњом,
в) возила означених корисника и возила са инвалидитетом.
0/2
PS - 534
22. Пешак који гура мопед у саобраћају на путу, који нема тротоар:
а) мора се кретати уз десну ивицу коловоза у смеру кретања,
б) мора се кретати уз леву ивицу коловоза у смеру кретања,
в) може се кретати уз леву или десну ивицу коловоза у смеру кретања.
0/2
PS - 639
23. У ситуацији приказаној на слици возач који се укључује на аутопут:
а) дужан је да пропусти возило које се креће аутопутем,
б) има првенство пролаза у односу на возило које се креће аутопутем.
0/2
PS - 682
24. У ситуацији приказаној на слици возило са првенством пролаза је возило означено бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3.
0/2
PS - 730
25. Део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h је:
а) пешачка зона,
б) зона "30",
в) зона успореног саобраћаја.
0/2
PS - 791
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у саобраћају постоји опасност од прскања камена,
б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу, са леве стране,
в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина.
0/3
SS - 35
27. Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:
а) од места на коме је постављен тај знак,
б) од места на коме је постављен тај знак у дужини од 200 m,
в) на удаљености од 200 m од места на коме је постављен тај знак.
0/3
SS - 75
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) страну пута на којој је забрањено паркирање возила,
б) део пута на који се забрана паркирања односи у парне дане,
в) део пута на који се забрана паркирања односи у непарне дане.
0/3
SS - 115
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на путу на којем се завршава спојена бициклистичка и пешачка стаза,
б) пут по коме се одвојено крећу само бициклисти и пешаци, у својим стазама,
в) место где се завршава зона успореног саобраћаја.
0/2
SS - 155
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место где се наилази на оштру кривину,
б) пут са једносмерним саобраћајем,
в) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности.
0/2
SS - 195
31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на путу одакле престају да важе одговарајуће забране и обавезе које су пре тог места успостављене саобраћајним знаковима постављеним на том путу,
б) место на путу одакле престају да важе сви саобраћајни знакови који су постављени на том путу до тог места,
в) место на путу одакле престају да важе сви саобраћајни знакови опасности који су постављени на том путу до тог места.
0/2
SS - 235
32. Допунске табле које садрже поруке у облику симбола, као у ситуацији приказаној на слици:
а) симболом ближе одређују значење знакова уз које се истичу,
б) симболом дају обавештења која нису у вези са значењем саобраћајног знака,
в) симболом дају до знања забране, ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати.
0/2
SS - 275
33. У ситуацији приказаној на слици удвојена неиспрекидана разделна линија, која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији је означена бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
SS - 315
34. Ознака на коловозу приказана на слици означава:
а) зону пешачког прелаза у зони школе,
б) саобраћајне траке за возила која врше организовани превоз деце,
в) место резервисано за стајалиште за школски аутобус.
0/2
SS - 355
35. Светлосни саобраћајни знак − истовремено укључено црвено и жуто светло који даје семафор има значење:
а) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
б) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло,
в) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.
0/3
SS - 395
36. У ситуацији приказаној на слици, светлосне знакове за регулисање Вашег кретања:
а) даје само семафор који се налази на левој страни пута,
б) даје само семафор који се налази на десној страни пута,
в) дају семафори који се налазе на левој и на десној страни пута и на конзолном носачу.
0/3
SS - 435
37. Сигнална табла, приказана на слици, поставља се:
а) на „Раздвајајућу ограду“ којом је извршено скретање саобраћаја у десну страну,
б) на задњи део моторних возила или приколице, када је возило заустављено,
в) на „Чеони браник“ којим је извршено ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне стране.
0/2
SS - 475
38. Светлосни знак на возилу полиције које представља возило с првенством пролаза, исписан на дисплеју у виду променљиве поруке, значи за возача возила које се налази непосредно иза полицијског возила које даје овај светлосни знак:
а) обавезу да поступи по знаку исписаном у виду поруке на дисплеју,
б) препоруку како да настави кретање.
0/3
SS - 515
39. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије М сме да управља у саобраћају на путу:
а) мопедом,
б) лаким трициклом и лаким четвороциклом,
в) мотокултиватором.
0/2
VZC - 84
40. Да ли је возач који управља возилом којим се обавља међународни друмски превоз, дужан да потврде о одсуствовању возача држи у возилу?
а) Да.
б) Не, јер их чува превозник.
0/4
VZC - 170
41. Прикључно возило које вуче мопед, односно мотоцикл, не сме бити шире од:
а) једног метра,
б) ширине мопеда, односно мотоцикла, који га вуче,
в) 0,5 m.
0/2
VZL - 46
42. Ознака приказана на слици служи за означавање:
а) тешких возила,
б) дугих возила,
в) спорих возила.
0/2
VZL - 125
43. Возач не сме управљати на начин који омогућава:
(Заокружити два тачна одговора)
а) искакање из возила,
б) отварање врата,
в) отварање прозора,
г) коришћење аудио уређаја у возилу.
0/2
VZL - 358
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se