A Kategorija - Test 40

Pitanje Bodova
1. Простор без седишта са доступним елементима за монтажу седишта у возилу представља:
а) место за седење само ако има и сигурносне појасеве,
б) место за седење само ако има и доступне прикључке сигурносних појасева,
в) место за седење.
0/1
OBS - 40
2. Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снага 4 kW, највеће конструктивне брзине 40 km/h и које има три точка, је:
а) мотоцикл,
б) мопед,
в) бицикл,
г) лаки трицикл.
0/1
OBS - 80
3. Скуп возила је приказан на слици број:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/1
OBS - 120
4. Паркинг место је на слици означено бројем:
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
0/2
OBS - 161
5. Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(Заокружити два тачна одговора)
а) које није подвргнуто контролном техничком прегледу на који је упућен,
б) које није подвргнуто редовном шестомесечном техничком прегледу,
в) које није подвргнуто мерењу осовинског оптерећења, односно укупне масе, на које је упућено,
г) које не поседује важеће уверење о исправности тахографа.
0/2
PM - 40
6. Возач који обилази возило које се зауставило испред пешачког прелаза ради пропуштања пешака, казниће се:
а) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 25
7. Возач који се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица а не обавести полицију и/или службу хитне медицинске помоћи, казниће се:
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
0/2
PNP - 91
8. Возач који не помери своје возило ка десној ивици коловоза, док га друго возило претиче, казниће се:
а) новчаном казном од 10.000 динара,
б) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
0/2
PNP - 150
9. У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења ознаке на коловозу возач је дужан да поступи по:
а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) ознаци на коловозу,
в) светлосном саобраћајном знаку.
0/2
PS - 12
10. У ситуацији приказаној на слици возачу црног возила:
а) нагло смањивање брзине и скретање удесно је дозвољено, јер постоји простор за извођење жељене радње,
б) није дозвољено нагло мењање начина вожње,
в) нагло смањивање брзине је дозвољено, а да би скренуо удесно мора се уверити да радњу може извршити на безбедан начин.
0/2
PS - 65
11. У ситуацији приказаној на слици, када је крајњом десном саобраћајном траком онемогућен саобраћај:
а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у саобраћајну траку којом се крећете,
б) дужни сте да омогућите укључивање оба возила у саобраћајну траку којом се крећете,
в) нисте дужни да омогућите укључивање возила у траку којом се крећете.
0/2
PS - 109
12. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
а) није дозвољено,
б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
0/2
PS - 149
13. Када је возило на коловозу заузело такав положај и његов возач даје такав знак да се са сигурношћу може закључити да то возило скреће улево, претицање се:
а) може вршити са било које стране, у зависности од саобраћајне ситуације,
б) мора вршити са десне стране возила које се претиче,
в) мора вршити са леве стране возила које се претиче.
0/3
PS - 193
14. У ситуацији приказаној на слици претицање Вам је дозвољено:
а) само са леве стране теретног возила,
б) само са десне стране теретног возила,
в) и са леве и са десне стране теретног возила.
0/3
PS - 234
15. На путу који је прекривен снегом претицање:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено, ако се претицано возило креће брзином мањом од 60 km/h,
в) је дозвољено.
0/3
PS - 274
16. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:
а) 40 km/h,
б) 60 km/h,
в) 50 km/h.
0/3
PS - 322
17. У ситуацији приказаној на слици:
а) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са десне стране,
б) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са леве стране,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) морате пропустити оба возила.
0/2
PS - 409
18. Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, дужан је да га заустави, односно паркира непосредно уз:
а) десну ивицу коловоза,
б) леву ивицу коловоза,
в) десну или леву ивицу коловоза.
0/2
PS - 449
19. У ситуацији приказаној на слици возило:
а) је прописно заустављено,
б) није прописно заустављено.
0/2
PS - 490
20. У ситуацији приказаној на слици:
а) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
0/2
PS - 530
21. Возач мопеда, трицикла, односно мотоцикла:
а) не сме да превози лице које је под утицајем психоактивних супстанци,
б) сме да превози лице које је под утицајем психоактивних супстанци,
в) сме да превози лице које је под утицајем психоактивних супстанци, уколико својим понашањем не омета возача.
0/2
PS - 635
22. Мотопутем дозвољено је кретање:
(Заокружити два тачна одговора)
а) мотоциклима,
б) мопедима,
в) путничким возилима,
г) четвороциклима.
0/2
PS - 675
23. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
а) 1,
б) 2.
0/2
PS - 726
24. Када је у пешачкој зони дозвољено кретање одређених возила она се морају кретати брзином:
а) кретања пешака,
б) која није већа од 20 km/h,
в) која није већа од 30 km/h.
0/2
PS - 787
25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) близину дела пута на коме је коловоз нераван због близине опасног превоја пута или веће избочине на коловозу,
б) близину дела пута на коме је коловоз нераван због улегнућа,
в) близину дела пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа.
0/3
SS - 31
26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) удаљеност од 240 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу,
б) удаљеност од 160 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу,
в) удаљеност од 80 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу.
0/3
SS - 71
27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) најмање растојање између возила у кретању којег се возачи морају придржавати,
б) највеће одстојање између возила у кретању којег се возачи морају придржавати,
в) најмање одстојање између возила у кретању којег се возачи морају придржавати.
0/3
SS - 111
28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место на путу одакле престаје да важи обавеза поседовања прописане зимске опреме,
б) место на путу одакле почиње забрана употребе зимских пнеуматика или ланаца за снег,
в) место на путу одакле престаје да важи обавеза ношења ланаца за снег која је пре тог места успостављена одговарајућим саобраћајним знаком постављеним на том путу.
0/2
SS - 151
29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) обавештење учесницима у саобраћају о једносмерном путу,
б) смер којим није дозвољено кретање возила,
в) смер којим се возила морају кретати.
0/2
SS - 191
30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:
а) место одакле престаје забрана успостављена саобраћајним знаком којим је забрањено претицање свих моторних возила, осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала,
б) пут односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим мотоцикала без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала,
в) место одакле престаје забрана претицања за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t да претичу друга моторна возила.
0/2
SS - 231
31. Допунска табла приказана на слици означава:
а) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи,
б) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе, односно ограничење означено знаком,
в) примену забране паркирања или заустављања возила с једне или друге стране знака.
0/2
SS - 271
32. Неиспрекидана разделна линија означава:
а) забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији,
б) забрану прелажења преко те линије или кретања по њој, само када на путу постоји саобраћајни знак „Забрана претицања“,
в) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило.
0/2
SS - 311
33. Ознаку приказану на слици возач може обићи:
а) само са леве стране,
б) само са десне стране,
в) са обе стране.
0/2
SS - 351
34. Светлосни саобраћајни знак − црвено светло који даје семафор има значење:
а) забрањен пролаз,
б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.
0/3
SS - 391
35. Знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја, приказан на слици, означава:
а) забрану проласка трамваја,
б) слободан пролаз трамваја у правцу који означава црта,
в) правац пружања трамвајских шина на раскрсници на којој се уређај налази.
0/3
SS - 431
36. На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилишта на путу, постављају се саобраћајни знакови и семафори означени бројем:
(Заокружити два тачна одговора):
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4,
д) 5.
0/2
SS - 471
37. Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које се креће по путу, значи обавезу за возача који види то светло да:
(Заокружити два тачна одговора)
а) смањи брзину и настави кретање,
б) обрати пажњу на ово возило и да му уступи првенство пролаза, односно да га пропусти,
в) по потреби заустави своје возило или га уклони са коловоза док то возило прође,
г) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила са првенством пролаза прођу.
0/3
SS - 511
38. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије А2 сме да управља у саобраћају на путу:
(Заокружити два тачна одговора)
а) мотоциклом чија снага мотора није већа од 35 kW и чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,2 kW/kg,
б) тешким четвороциклом,
в) тешким трициклом чија снага мотора не прелази 15 kW,
г) тешким трициклом без обзира на снагу мотора.
0/2
VZC - 58
39. Приликом вршења увиђаја саобраћајне незгоде у којој нема погинулих, односно повређених лица, испитивање возача на присуство алкохола, односно психоактивних супстанци, помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):
а) није обавезно,
б) је обавезно,
в) врши се само када то захтева бар један од учесника саобраћајне незгоде.
0/2
VZC - 121
40. Ванредни технички преглед возила обавља се:
(Заокружити два тачна одговора)
а) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице,
б) пре пуштања у саобраћај возила, код којег су у саобраћаној незгоди или на други начин оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учествовање возила у саобраћају, односно које након тога није било у возном стању,
в) ради контроле техничке исправности возила од стране овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова, односно инспектора за друмски саобраћај,
г) пре пуштања у саобраћај возила које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу.
0/2
VZL - 40
41. На мотоциклу са три точка:
а) не морају бити уграђени задњи катадиоптери,
б) морају бити уграђена два задња катадиоптера, црвене боје, који нису троугластог облика,
в) мора бити уграђен један задњи катадиоптер троугластог облика жуте или црвене боје.
0/2
VZL - 117
42. На мопеду није дозвољено превозити дете млађе од:
а) 12 година,
б) 13 година,
в) 14 година.
0/2
VZL - 354
43. Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава:
(Заокружити два тачна одговора)
а) отварање прозора,
б) коришћење уређаја за комуникацију који омогућавају телефонирање без ангажовања руку,
в) нагињање ван возила,
г) вожњу на спољним деловима возила или на прикључцима за извођење радова.
0/2
VZL - 360
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se