Vozači

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Pitanje Bodova/Kat
1. Моторним возилом, односно скупом возила, може самостално да управља возач који:
а) испуњава прописане услове и има уверење о положеном возачком испиту оне категорије возила којим управља,
б) испуњава прописане услове и има возачку дозволу за управљање возилом оне категорије возила којим управља,
в) има возачку дозволу.
2
2. Пробна возачка дозвола се издаје за управљање моторним возилима категорије:
а) А,
б) B,
в) B1.
2
B
3. Лице са пробном возачком дозволом може управљати моторним возилом:
а) само на територији општине у којој живи,
б) без ограничења у територијалном смислу,
в) на територији Републике Србије.
2
B
4. Пробна возачка дозвола се може издати лицу које испуњава услове за управљање возилима категорије В и:
(Заокружити два тачна одговора)
а) које је навршило 17 година живота,
б) које је навршило 16 година живота,
в) које је навршило 18 година живота, и први пут стиче право на управљање моторним возилом категорије В,
г) коме је одузета возачка дозвола зато што није управљао возилом на савестан и прописан начин.
2
B
5. Возач који је пробну возачку дозволу стекао пре навршених 18 година живота за време управљања моторним возилом категорије В:
а) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, у периоду важења пробне возачке дозволе,
б) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, до навршених 18 година живота,
в) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање три године, до навршених 18 година живота.
2
B
6. Моторно возило, којим управља возач који има пробну возачку дозволу, мора бити означено посебном ознаком "П", која мора бити постављена на видном месту:
а) само са задње стране возила,
б) са предње и задње стране возила,
в) са предње, задње и бочне стране возила.
2
B
7. Возач који је пробну возачку дозволу стекао са навршених 18 година живота за време управљања моторним возилом:
а) не мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година,
б) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање три године, у периоду од 6 месеци од дана добијања дозволе,
в) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, у периоду важења пробне возачке дозволе.
2
B
8. Возач који има пробну возачку дозволу, не сме управљати моторним возилом:
а) у периоду од 22,00 до 06,00 сати,
б) у периоду од 23,00 до 05,00 сати, до навршених 18 година живота,
в) у периоду од 23,00 до 05,00 сати.
2
B
9. Возачу који има пробну возачку дозволу, за време управљања моторним возилом:
а) дозвољено је коришћење телефона и других средстава за комуникацију само уз опрему која омогућава њихову употребу без ангажовања руку,
б) дозвољено је коришћење телефона и других средстава за комуникацију само уз опрему која омогућава њихову употребу без ангажовања руку, у периоду од 05,00 до 23,00 сата,
в) није дозвољено коришћење телефона и других средстава за комуникацију.
2
B
10. Возачу који има пробну возачку дозволу кретање брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће:
а) није дозвољено,
б) није дозвољено само у периоду од 23,00 до 05,00 сати,
в) није дозвољено само до навршених 18 година живота.
2
B
11. Пробна возачка дозвола издаје се са роком важења:
а) од једне године,
б) до навршених 18 година живота лица које има пробну возачку дозволу,
в) од пет година.
2
B
13. Возачу којем је одлуком надлежног органа забрањено управљање моторним возилом:
а) дозвољено је управљање моторним возилом, односно скупом возила, само на локалним путевима,
б) дозвољено је управљање само моторним возилима чија највећа конструктивна брзина није већа од 45 km/h,
в) није дозвољено управљање моторним возилом, односно скупом возила,
г) дозвољено је управљање само скупом возила.
2
14. Возачу који је искључен из саобраћаја:
а) дозвољено је управљање моторним возилом, односно скупом возила, само до места његовог пребивалишта, односно седишта правног лица у случају када је возило власништво правног лица,
б) није дозвољено управљање само моторним возилима оне категорије којом је управљао у моменту искључења,
в) дозвољено је управљање само скупом возила,
г) није дозвољено управљање моторним возилом, односно скупом возила.
2
15. Возачу који има две возачке дозволе издате од стране две државе, коришћење обе дозволе у исто време:
а) није дозвољено,
б) је дозвољено,
в) је дозвољено, ако борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.
2
16. Коришћење возачке дозволе чији је нестанак возач пријавио надлежном органу:
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено само у случају одузимања дупликата возачке дозволе.
2
17. Да ли возач има обавезу да пријави промену пребивалишта надлежном органу?
а) Да, ради уписа у евиденцију возача, у року од 30 дана од дана те промене.
б) Не, јер постоји јединствена евиденција возача.
в) Да, ради уписа у евиденцију возача, у року од 90 дана од дана те промене.
2
18. За време управљања моторним возилом, односно скупом возила, возач код себе:
а) мора имати возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу,
б) мора имати само личну карту, јер постоји јединствени регистар возача, путем кога је могуће извршити проверу,
в) не мора имати возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу, ако поседује међународну возачку дозволу.
2
19. Возач коме је издата пробна возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:
а) најмање 18 казнених поена,
б) најмање 12 казнених поена,
в) најмање 9 казнених поена.
2
20. Међународна возачка дозвола издата у Републици Србији:
а) сме се користити за управљање моторним возилима на територији Републике Србије,
б) не сме се користити за управљање моторним возилима на територији Републике Србије.
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se